szukaj:  
  

szukanie zaawansowane

Poszukiwanie ofert


ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE, NOCLEG - OLSZTYN
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę w Olsztynie, sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz noclegu dla trenera (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
-Wyżywienie:
-obiad (zupa i drugie danie + napoje);
-przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
-Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

-Nocleg
-pokój jednoosobowy z łazienką (w cenę wliczone śniadanie);

-Wynajem sali szkoleniowej:
-sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
-Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2:
-wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
-Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
-sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
-sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
-sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
-sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
-sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
-Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
4 marzec 2014
5 marzec 2014
1 kwiecień 2014
2 kwiecień 2014
21 maj 2014
22 maj 2014
25 czerwiec 2014
26 czerwiec 2014

Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane w Olsztynie spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III oraz mogące zapewnić nocleg dla trenera przed każdym szkoleniem.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin) + koszt noclegu w pokoju 1-osobowym (1 osoba x 1 doba).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VIII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

IX. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze: zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20wy%C5%BCywienie%20noclegOlsztyn.doc;
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rnoclegOlsztyn.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE - SZCZECIN
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę w Centrum Szczecina (dzielnica Śródmieście, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Szczecina), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
-Wyżywienie:
-obiad (zupa i drugie danie + napoje);
-przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
-Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.
-Wynajem sali szkoleniowej:
-sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
-Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2:
-wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
-Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
-sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
-sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
-sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
-sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
-sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
-Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
4 grudzień 2013
5 grudzień 2013
15 styczeń 2014
16 styczeń 2014
12 luty 2014
13 luty 2014
12 marzec 2014
13 marzec 2014
27 maj 2014
28 maj 2014
24 czerwiec 2014
25 czerwiec 2014
17 wrzesień 2014
18 wrzesień 2014
22 październik 2014
23 październik 2014

Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane w Centrum Szczecina (dzielnica Śródmieście, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Szczecina) spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VIII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

IX. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze: zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20i%20wy%C5%BCywienieSzczecin.doc
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rSzczecin.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE, NOCLEG - SZCZECIN
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę w Szczecinie (dzielnica Śródmieście zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta stołecznego Szczecina), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz noclegu dla trenera (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
-Wyżywienie:
-obiad (zupa i drugie danie + napoje);
-przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
-Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

-Nocleg
-pokój jednoosobowy z łazienką (w cenę wliczone śniadanie);

-Wynajem sali szkoleniowej:
-sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
-Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2:
-wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
-Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
-sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
-sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
-sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
-sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
-sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
-Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
4 grudzień 2013
5 grudzień 2013
15 styczeń 2014
16 styczeń 2014
12 luty 2014
13 luty 2014
12 marzec 2014
13 marzec 2014
27 maj 2014
28 maj 2014
24 czerwiec 2014
25 czerwiec 2014
17 wrzesień 2014
18 wrzesień 2014
22 październik 2014
23 październik 2014

Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane w Szczecinie w dzielnicy Śródmieście zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Szczecin spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III oraz mogące zapewnić nocleg dla trenera przed każdym szkoleniem.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin) + koszt noclegu w pokoju 1-osobowym (1 osoba x 1 doba).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VIII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

IX. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze:
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20wy%C5%BCywienie%20noclegSzczecin.doc;
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rnoclegSzczecin.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE - WARSZAWA
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę w Warszawie (dzielnica Śródmieście, Wola zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta stołecznego Warszawa), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
- Wyżywienie:
- obiad (zupa i drugie danie + napoje); 
- przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
- Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

- Wynajem sali szkoleniowej:
-sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
-Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2:
-wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
-Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
-sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
-sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
-sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
-sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
-sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
-Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
• 11 grudzień 2013
• 12 grudzień 2013
• 22 styczeń 2014
• 23 styczeń 2014
• 29 styczeń 2014
• 30 styczeń 2014
• 12 luty 2014
• 13 luty 2014
• 26 luty 2014
• 27 luty 2014
• 19 marzec 2014
• 20 marzec 2014
• 23 kwiecień 2014
• 24 kwiecień 2014
• 13 maj 2014
• 14 maj 2014
• 3 czerwiec 2014
• 4 czerwiec 2014
• 3 wrzesień 2014
• 4 wrzesień 2014
• 1 październik 2014
• 2 październik 2014
• 27 listopad 2013
• 28 listopad 2013

Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane w Warszawie w dzielnicy Śródmieście, Wola zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta stołecznego Warszawy spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VIII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

IX. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze:
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20i%20wy%C5%BCywienieWarszawa.doc;
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rWarszawa.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE, NOCLEG - WARSZAWA
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę w Warszawie (dzielnica Śródmieście, Wola zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta stołecznego Warszawa), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz noclegu dla trenera (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
-Wyżywienie:
-obiad (zupa i drugie danie + napoje);
-przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
-Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

-Nocleg
-pokój jednoosobowy z łazienką (w cenę wliczone śniadanie);

-Wynajem sali szkoleniowej:
-sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
-Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2:
-wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
-Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
-sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
-sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
-sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
-sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
-sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
-Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
• 11 grudzień 2013
• 12 grudzień 2013
• 22 styczeń 2014
• 23 styczeń 2014
• 29 styczeń 2014
• 30 styczeń 2014
• 12 luty 2014
• 13 luty 2014
• 26 luty 2014
• 27 luty 2014
• 19 marzec 2014
• 20 marzec 2014
• 23 kwiecień 2014
• 24 kwiecień 2014
• 13 maj 2014
• 14 maj 2014
• 3 czerwiec 2014
• 4 czerwiec 2014
• 3 wrzesień 2014
• 4 wrzesień 2014
• 1 październik 2014
• 2 październik 2014
• 27 listopad 2013
• 28 listopad 2013

Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane w Warszawie w dzielnicy Śródmieście, Wola zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta stołecznego Warszawy spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III oraz mogące zapewnić nocleg dla trenera przed każdym szkoleniem.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin) + koszt noclegu w pokoju 1-osobowym (1 osoba x 1 doba).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VIII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

IX. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze:
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20wy%C5%BCywienie%20nocleg%20Warszawa.doc;
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rnoclegWarszawa.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE - KATOWICE
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę w Katowicach (dzielnica Śródmieście, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Katowic), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
-Wyżywienie:
-obiad (zupa i drugie danie + napoje);
-przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
-Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

-Wynajem sali szkoleniowej:
-sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
-Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2:
-wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
-Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
-sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
-sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
-sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
-sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
-sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
-Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
2 październik 2013
3 październik 2013
18 listopad 2013
19 listopad 2013
11 grudzień 2013
12 grudzień 2013
22 styczeń 2014
23 styczeń 2014
29 styczeń 2014
30 styczeń 2014
26 luty 2014
27 luty 2014
26 marzec 2014
27 marzec 2014
23 kwiecień 2014
24 kwiecień 2014
20 maj 2014
21 maj 2014
10 czerwiec 2014
11 czerwiec 2014
10 wrzesień 2014
11 wrzesień 2014
8 październik 2014
9 październik 2014

Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane w Katowicach - dzielnica Śródmieście, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Katowic spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VIII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

IX. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze:
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20i%20wy%C5%BCywienieKatowice.doc;
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rKatowice.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE, NOCLEG - KATOWICE
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę w Katowicach (dzielnica Śródmieście, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Katowic), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz noclegu dla trenera (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
-Wyżywienie:
-obiad (zupa i drugie danie + napoje);
-przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
-Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

-Nocleg
-pokój jednoosobowy z łazienką (w cenę wliczone śniadanie);

-Wynajem sali szkoleniowej:
-sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
-Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2:
-wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
-Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
-sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
-sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
-sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
-sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
-sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
-Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
2 październik 2013
3 październik 2013
18 listopad 2013
19 listopad 2013
11 grudzień 2013
12 grudzień 2013
22 styczeń 2014
23 styczeń 2014
29 styczeń 2014
30 styczeń 2014
26 luty 2014
27 luty 2014
26 marzec 2014
27 marzec 2014
23 kwiecień 2014
24 kwiecień 2014
20 maj 2014
21 maj 2014
10 czerwiec 2014
11 czerwiec 2014
10 wrzesień 2014
11 wrzesień 2014
8 październik 2014
9 październik 2014

Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane w Katowicach - dzielnica Śródmieście, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Katowic spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III oraz mogące zapewnić nocleg dla trenera przed każdym szkoleniem.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin)+ koszt noclegu w pokoju 1-osobowym (1 osoba x 1 doba).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VIII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

IX. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze:
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20wy%C5%BCywienie%20nocleg%20Katowice.doc;
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rnoclegKatowice.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE - KRAKÓW
dotyczy projektu Aptekarska Szkoła Zarządzania

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę w Krakowie (dzielnice: Podgórze, Prądnik Czerwony, Grzegórzki, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Krakowa), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
- Wyżywienie:
- obiad (zupa i drugie danie + napoje); 
- przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
- Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

- Wynajem sali szkoleniowej:
- sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę; 
- Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2: 
- wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
- Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali; 
- sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe; 
- sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
- sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
- sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
- sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje; 
- Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
14 styczeń 2014
15 styczeń 2014
5 luty 2014
6 luty 2014
12 marzec 2014
13 marzec 2014
9 kwiecień 2014
10 kwiecień 2014
28 maj 2014
29 maj 2014
24 czerwiec 2014
25 czerwiec 2014
17 wrzesień 2014
18 wrzesień 2014
22 październik 2014
23 październik 2014

Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane w Krakowie (dzielnice: Podgórze, Prądnik Czerwony, Grzegórzki, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Krakowa) spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VIII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

IX. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz załączniki:
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20i%20wy%C5%BCywienieKrak%C3%B3w.doc;
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rKrak%C3%B3w.doc
 


ZAPYTANIE OFERTOWE - SAL, WYŻYWIENIE, NOCLEG - KRAKÓW
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę w Krakowie (dzielnice: Podgórze, Prądnik Czerwony, Grzegórzki, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Krakowa), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz noclegu dla trenera (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
- Wyżywienie:
- obiad (zupa i drugie danie + napoje); 
- przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
- Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

- Nocleg
- pokój jednoosobowy z łazienką (w cenę wliczone śniadanie);

- Wynajem sali szkoleniowej:
- sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę; 
- Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2: 
- wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
- Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali; 
- sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe; 
- sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
- sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
- sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
- sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje; 
- Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
14 styczeń 2014
15 styczeń 2014
5 luty 2014
6 luty 2014
12 marzec 2014
13 marzec 2014
9 kwiecień 2014
10 kwiecień 2014
28 maj 2014
29 maj 2014
24 czerwiec 2014
25 czerwiec 2014
17 wrzesień 2014
18 wrzesień 2014
22 październik 2014
23 październik 2014

Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane w Krakowie (dzielnice: Podgórze, Prądnik Czerwony, Grzegórzki, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Krakowa) spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III oraz mogące zapewnić nocleg dla trenera przed każdym szkoleniem.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin) + koszt noclegu w pokoju 1-osobowym (1 osoba x 1 doba).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VIII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

IX. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze:
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20wy%C5%BCywienie%20noclegKrak%C3%B3w.doc;

zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rnoclegKrak%C3%B3w.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE - ŁÓDŹ
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę w Łodzi (dzielnice: Śródmieście, Bałuty, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Łodzi), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
-Wyżywienie:
-obiad (zupa i drugie danie + napoje);
-przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
-Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

-Wynajem sali szkoleniowej:
-sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
-Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2:
-wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
-Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
-sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
-sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
-sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
-sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
-sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
-Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
16 październik 2013
17 październik 2013
20 listopad 2013
21 listopad 2013
3 grudzień 2013
4 grudzień 2013
15 styczeń 2014
16 styczeń 2014
25 marzec 2014
26 marzec 2014
29 kwiecień 2014
30 kwiecień 2014
20 maj 2014
21 maj 2014
28 maj 2014
29 maj 2014
10 czerwiec 2014
11 czerwiec 2014
25 czerwiec 2014
26 czerwiec 2014
10 wrzesień 2014
11 wrzesień 2014
8 październik 2014
9 październik 2014

Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane w Łodzi w dzielnicach: Śródmieście lub Bałuty, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Łodzi, spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin).

V. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

VIII. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze:
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20i%20wy%C5%BCywienie%C5%81%C3%B3d%C5%BA.doc;
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3r%C5%81%C3%B3d%C5%BA.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE - POZNAŃ
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę w Poznaniu (dzielnice: Jeżyce, Wilda, Stare Miasto, Chwaliszewo zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Poznania), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
-Wyżywienie:
-obiad (zupa i drugie danie + napoje);
-przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
-Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

-Wynajem sali szkoleniowej:
-sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
-Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2:
-wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
-Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
-sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
-sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
-sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
-sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
-sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
-Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
9 październik 2013
10 październik 2013
13 listopad 2013
14 listopad 2013
18 grudzień 2013
19 grudzień 2013
29 styczeń 2014
30 styczeń 2014
4 marzec 2014
5 marzec 2014
25 marzec 2014
26 marzec 2014
1 kwiecień 2014
2 kwiecień 2014
23 kwiecień 2014
24 kwiecień 2014
7 maj 2014
8 maj 2014
28 maj 2014
29 maj 2014
4 czerwiec 2014
5 czerwiec 2014
17 czerwiec 2014
18 czerwiec 2014
Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane w Poznaniu (dzielnice: Jeżyce, Wilda, Stare Miasto, Chwaliszewo zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Poznania) spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VIII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

IX. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze:
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20i%20wy%C5%BCywieniePozna%C5%84.doc;
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rPozna%C5%84.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE, NOCLEG - ŁÓDŹ
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę w Łodzi (dzielnice: Śródmieście, Bałuty, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Łodzi), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz noclegu dla trenera (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
-Wyżywienie:
-obiad (zupa i drugie danie + napoje);
-przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
-Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

-Nocleg
-pokój jednoosobowy z łazienką (w cenę wliczone śniadanie);

-Wynajem sali szkoleniowej:
-sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
-Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2:
-wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
-Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
-sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
-sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
-sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
-sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
-sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
-Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
16 październik 2013
17 październik 2013
20 listopad 2013
21 listopad 2013
3 grudzień 2013
4 grudzień 2013
15 styczeń 2014
16 styczeń 2014
25 marzec 2014
26 marzec 2014
29 kwiecień 2014
30 kwiecień 2014
20 maj 2014
21 maj 2014
28 maj 2014
29 maj 2014
10 czerwiec 2014
11 czerwiec 2014
25 czerwiec 2014
26 czerwiec 2014
10 wrzesień 2014
11 wrzesień 2014
8 październik 2014
9 październik 2014

Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane w Łodzi (dzielnice: Śródmieście, Bałuty, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Łodzi), spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III oraz mogące zapewnić nocleg dla trenera przed każdym szkoleniem.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin) + koszt noclegu w pokoju 1-osobowym (1 osoba x 1 doba).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VIII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

IX. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze:
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20wy%C5%BCywienie%20nocleg%C5%81%C3%B3d%C5%BA.doc;
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rnocleg%C5%81%C3%B3d%C5%BA.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE, NOCLEG - POZNAŃ
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę w Poznaniu (dzielnice: Jeżyce, Wilda, Stare Miasto, Chwaliszewo zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Poznania), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz noclegu dla trenera (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
- Wyżywienie:
-obiad (zupa i drugie danie + napoje);
-przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
-Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

-Nocleg
-pokój jednoosobowy z łazienką (w cenę wliczone śniadanie);

-Wynajem sali szkoleniowej:
-sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
-Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2:
-wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
-Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
-sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
-sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
-sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
-sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
-sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
-Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
9 październik 2013
10 październik 2013
13 listopad 2013
14 listopad 2013
18 grudzień 2013
19 grudzień 2013
29 styczeń 2014
30 styczeń 2014
4 marzec 2014
5 marzec 2014
25 marzec 2014
26 marzec 2014
1 kwiecień 2014
2 kwiecień 2014
23 kwiecień 2014
24 kwiecień 2014
7 maj 2014
8 maj 2014
28 maj 2014
29 maj 2014
4 czerwiec 2014
5 czerwiec 2014
17 czerwiec 2014
18 czerwiec 2014

Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane w Poznaniu (dzielnice: Jeżyce, Wilda, Stare Miasto, Chwaliszewo zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Poznania) spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III oraz mogące zapewnić nocleg dla trenera przed każdym szkoleniem.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin) + koszt noclegu w pokoju 1-osobowym (1 osoba x 1 doba).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VIII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

IX. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze:
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20wy%C5%BCywienie%20noclegPozna%C5%84.doc;

zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rnoclegPozna%C5%84.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE - TORUŃ
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę w Toruniu (dzielnice: Stare Miasto, Mokre, Bydgoskie Przedmieście zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Torunia), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
-Wyżywienie:
-obiad (zupa i drugie danie + napoje);
-przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
-Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

-Wynajem sali szkoleniowej:
-sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
-Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2:
-wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
-Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
-sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
-sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
-sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
-sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
-sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
-Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
6 listopad 2013
7 listopad 2013
3 grudzień 2013
4 grudzień 2013
15 styczeń 2014
16 styczeń 2014
12 luty 2014
13 luty 2014
Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane w Toruniu (dzielnice: Stare Miasto, Mokre, Bydgoskie Przedmieście zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Torunia) spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin).

V. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

VIII. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze:
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20i%20wy%C5%BCywienieToru%C5%84.doc;
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rToru%C5%84.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE, NOCLEG - TORUŃ
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę w Toruniu (dzielnice: Stare Miasto, Mokre, Bydgoskie Przedmieście zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Torunia), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz noclegu dla trenera (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
-Wyżywienie:
-obiad (zupa i drugie danie + napoje);
-przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
-Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

-Nocleg
-pokój jednoosobowy z łazienką (w cenę wliczone śniadanie);

-Wynajem sali szkoleniowej:
-sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
-Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2:
-wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
-Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
-sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
-sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
-sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
-sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
-sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
-Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
6 listopad 2013
7 listopad 2013
3 grudzień 2013
4 grudzień 2013
15 styczeń 2014
16 styczeń 2014
12 luty 2014
13 luty 2014

Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane w Toruniu (dzielnice: Stare Miasto, Mokre, Bydgoskie Przedmieście zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Torunia) spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III oraz mogące zapewnić nocleg dla trenera przed każdym szkoleniem.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin) + koszt noclegu w pokoju 1-osobowym (1 osoba x 1 doba).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VIII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

IX. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze:
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20wy%C5%BCywienie%20noclegToru%C5%84.doc;
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rnoclegToru%C5%84.doc;

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE - WROCŁAW
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę we Wrocławiu (dzielnice: Stare Miasto, Psie Pole, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Wrocławia), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
-Wyżywienie:
-obiad (zupa i drugie danie + napoje);
-przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
-Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

-Wynajem sali szkoleniowej:
-sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
-Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2:
-wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
-Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
-sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
-sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
-sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
-sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
-sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
-Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
27 listopad 2013
28 listopad 2013
17 grudzień 2013
18 grudzień 2013
22 styczeń 2014
23 styczeń 2014
19 luty 2014
20 luty 2014
11 marzec 2014
12 marzec 2014
8 kwiecień 2014
9 kwiecień 2014
14 maj 2014
15 maj 2014
11 czerwiec 2014
12 czerwiec 2014

Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane we Wrocławiu (dzielnice: Stare Miasto, Psie Pole, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Wrocławia) spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VIII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

IX. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze:
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20i%20wy%C5%BCywienieWroc%C5%82aw.doc;
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rWroc%C5%82aw.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE, NOCLEG - WROCŁAW
dotyczy projektu "Aptekarska Szkoła Zarządzania"

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i hotelarskich (kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę we Wrocławiu (dzielnice: Stare Miasto, Psie Pole, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Wrocławia), sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz noclegu dla trenera (średnia liczba uczestników na szkoleniu – 7 osób i trener) zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
-Wyżywienie:
-obiad (zupa i drugie danie + napoje);
-przerwa kawowa - serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, ciastka konferencyjne, cukier, mleko, cytryna). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie napojów i ciastek w trakcie i pomiędzy dwoma przerwami kawowymi na szkoleniu. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej;
-Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

-Nocleg
-pokój jednoosobowy z łazienką (w cenę wliczone śniadanie);

-Wynajem sali szkoleniowej:
-sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
-Wykonawca powinien móc zapewnić salę szkoleniową o powierzchni: min. 48m2:
-wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, stolik pod laptopa, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
-Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
-sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
-sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
-sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
-sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
-sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
-Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i w recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

III. Okres współpracy
Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień 2013 - kwiecień 2015. Planowane terminy szkoleń:
27 listopad 2013
28 listopad 2013
17 grudzień 2013
18 grudzień 2013
22 styczeń 2014
23 styczeń 2014
19 luty 2014
20 luty 2014
11 marzec 2014
12 marzec 2014
8 kwiecień 2014
9 kwiecień 2014
14 maj 2014
15 maj 2014
11 czerwiec 2014
12 czerwiec 2014

Pozostałe terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym okresie.

IV. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie hotele zlokalizowane we Wrocławiu (dzielnice: Stare Miasto, Psie Pole, zgodnie z podziałem administracyjnym dla miasta Wrocławia) spełniające standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego.
Oferty mogą składać tylko hotele posiadające wolne sale szkoleniowe we wszystkich terminach wymienionych w punkcie III oraz mogące zapewnić nocleg dla trenera przed każdym szkoleniem.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: koszt wyżywienia (cena obiadu i serwisu kawowego ciągłego x 8 osób) + koszt wynajmu sali (1 dzień, 8 godzin) + koszt noclegu w pokoju 1-osobowym (1 osoba x 1 doba).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację umowy na wykonanie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej, której wzór stanowi Załącznik 2.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: mizdebska@oditk.com.pl lub przesłać faxem na nr 58 341 13 85 bądź dostarczyć na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 23.09.2013 do godz. 13.00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie www Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie www Zamawiającego.

VIII. Osoba do kontaktu
Mirosława Izdebska, e-mail: mizdebska@oditk.com.pl

IX. Załączniki
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

Pobierz formularze:

zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Formularz%20ofertowy%20-sala%20wy%C5%BCywienie%20noclegWroc%C5%82aw.doc;
zf_public/filemanager/file/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20-%20umowa-wz%C3%B3rnoclegWroc%C5%82aw.doc
Niniejszym informujemy, że postępowanie na wybór dostawcy długopisów z nadrukiem oraz drukowanie materiałów szkoleniowych wraz z dostawą przedmiotów zamówienia na miejsce realizacji szkolenia a dotyczącego projektu „Aptekarska Szkoła Zarządzania” wygrała Agencja Handlowa K-2.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR WYKONAWCY SZKOLEŃ DOTYCZĄCYCH ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH I KORZYŚCI Z ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W MŚP W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALIZACJA ZARZĄDZANIA W MMŚP".
 


I. Zamawiający
ODiTK Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Heweliusza 11, NIP: 5833016542, REGON: 220517626.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie szkoleń (kod CPV: 80540000-1, 80500000-9) w ramach projektu szkoleniowego pt. „Profesjonalizacja zarządzania w MMŚP” (UDA-POKL.02.01.01-00-177/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przygotowanie (ustalenie szczegółowego zakresu programów szkoleniowych z odbiorcami szkoleń) i przeprowadzenie szkoleń dotyczących rozwiązań ekologicznych i korzyści z zarządzania środowiskowego w MŚP. Zakres merytoryczny szkolenia – korzyści ekonomiczne i społeczne związane ze zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko, rozwiązania z zakresu zarządzania środowiskowego możliwe do wdrożenia w MŚP i źródła ich finansowania.

Planowana liczba szkoleń: 17. Każde szkolenie będzie 1 dniowe (8h), grupy będą średnio 8-osobowe. Szkolenia realizowane będą w okresie wrzesień 2013-kwiecień 2015 na terenie woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Odbiorcami szkoleń będą przedstawiciele kadry zarządzającej firm z sektora MMŚP, z różnych branż. Zapytanie dotyczy osobistego świadczenia usług szkoleniowych, forma zatrudnienia - umowa o dzieło, rozliczenie wynagrodzenia: dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej – rachunek, dla osób prowadzących działalność gospodarczą – rachunek lub faktura.

III. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie trenerzy posiadający doświadczenie w prowadzeniu min. 15 szkoleń z zakresu tematu wymienionego w zapytaniu, w tym prowadzeniu min. 5 szkoleń dla firm z sektora MMŚP.
Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

IV. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena – 100%. Zostanie wybrany Oferent, który spełni wymagania wymienione w pkt. III i zaproponuje najniższą cenę za przeprowadzenie jednego dnia szkoleniowego.

V. Oferta cenowa powinna obejmować:
1. Koszty przygotowania programów i opracowania dla każdej grupy materiałów szkoleniowych (podręcznik, ćwiczenia) oraz ankiety badającej poziom świadomości z tematyki szkolenia.
2. Koszty przeprowadzenia szkoleń: wynagrodzenie trenera, dojazd i ewentualne zakwaterowanie.
3. Wyżywienie zostanie zapewnione przez Zamawiającego.

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: jparchem@oditk.pl lub przesłać na adres Zamawiającego: ODiTK Szkolenia Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 10.10.2013 do godz. 14.00
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie http://www.oditk.pl/pl/szkolenia-ue/poszukiwanie-ofert
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle wszystkim Oferentom i zamieści na stronie www.

VIII. Osoba do kontaktu
Joanna Parchem, e-mail: jparchem@oditk.pl.

IX. Załączniki
Załącznik 1 – Wzór formularza ofertowego. Pobierz załącznik: zf_public/filemanager/file/EKO2%20-%20Formularz%20ofertowy%202.doc

WYNIKI POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCY SZKOLEŃ EKOLOGICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALIZACJA ZARZĄDZANIA W MMŚP" (UDA-POKL.02.01.01-00-177/12).
 

Niniejszym informjemy, że postępowanie prowadzone w ramach projektu "Profesjonalizacja zarządzania w MMŚP" (UDA-POKL.02.01.01-00-177/12) na wybór wykonawcy szkoleń dotyczących rozwiązań ekologicznych i korzyści z zarządzania środowiskowego w MŚP wygrał Pan Konrad Błasińśki.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU ROLL-UP'ÓW W RAMACH PROJEKTU "APTEKARSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA" (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12).
 

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roll-up’ów (kod CPV: 22462000-6 Materiały reklamowe) w ramach projektu pt. „Aptekarska Szkoła Zarządzania” (UDA-POKL.02.01.01-00-172/12) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 2.1.1 POKL).
Opis techniczny roll-upu: 
- Roll-up zawiera składaną konstrukcję, grafikę oraz torbę transportową z grubą
wkładką
- Format: wysokość 200 cm, szerokość 85 cm
- Materiał: materiał banerowy dedykowany do roll-up
- Konstrukcja: kaseta wykonana z grubszego profilu aluminiowego, osłony boczne, 3-częściowy drążek i wewnętrzna rolka nawijająca grafikę – wykonane z aluminium. Kaseta z 2 nogami stanowiącymi podstawę stojaka. 
- Waga roll-up łącznie z torbą zawierająca dodatkową, grubą wewnętrzna warstwę, zabezpieczającą przed uszkodzeniem podczas transportu do 3,50 kg.
- Podłoże pod grafikę: materiał Intelicoat PosPro, blokujący światło, druk pigmentowy, laminat strukturalny (piaskowy) zabezpieczający mechanicznie i przeciwodblaskowo. 
- Logotypy, które muszą się znaleźć na tablicy powinny być wykonane zgodnie z Księgą wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
- Liczba sztuk: 2.

Wzór roll-upu stanowi Załącznik nr 2. Wykonawca dostarczy 2 roll-up’y, na koszt własny, w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia na adres Zamawiającego (ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk).

III. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie 2 roll-upów.

IV. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto. Oferty przedstawione w kwotach netto zostaną uznane za niejednoznaczne i podlegać będą odrzuceniu jako nieporównywalne.
3. Oferta musi być popisana przez osobę oficjalnie reprezentującą wykonawcę.
4. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: jheizig@oditk.pl lub przesłać na adres ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 13.11.2013 do godz. 15:00.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

V. Informacje dodatkowe
1. Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie ODiTK i na stronie http://www.oditk.pl/pl/szkolenia-ue/poszukiwanie-ofert
2. ODiTK zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Ze składania ofert wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z ODiTK.
4. Z Wykonawcą podpisana zostanie umowa.
5. W związku z dofinansowaniem realizacji zamówienia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca zobowiąże się do przechowywania i udostępnienia dokumentacji związanej z niniejszym zamówieniem do 31 grudnia 2020 roku;
6. Płatność za realizację usługi: przelewem do 30 dni po zrealizowaniu zlecenia i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.
7. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi oferentów mailowo i za pośrednictwem strony internetowej.

VI. Osoba do kontaktu
Joanna Heizig, e-mail: jheizig@oditk.pl

VII. Załączniki
Załącznik 1 – Wzór formularza ofertowego. Pobierz: zf_public/filemanager/file/NEK%20-%20Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20Formularz%20ofertowy%20-%20roll-up.doc
Załącznik 2 – Wzór roll-upu. Pobierz: zf_public/filemanager/file/NEK%20-%20Za%C5%82acznik%20nr%202%20-%20Wz%C3%B3r%20Roll-upu.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE - SALA, WYŻYWIENIE, NOCLEG - OLSZTYN
dotyczy projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"

Szanowni Państwo,

Jesteśmy firmą szkoleniowo – doradczą, realizującą projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poszukujemy ośrodka szkoleniowego/hotelu zlokalizowanego na terenie Olsztyna zgodnie z granicami topograficznymi miasta o standardzie minimum 3 gwiazdkowym, z którym współpracować będziemy w zakresie wynajmu sal, zakwaterowania i wyżywienia przy realizacji projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.
 
1. Opis przedmiotu zamówienia
Kody CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe.

Współpraca będzie polegała na zapewnieniu przez Wykonawcę sali szkoleniowej, wyżywienia (dla dwóch grup 15 i 18 osób+ trenerzy) i noclegów dla uczestników i wykładowców w trakcie trwania szkoleń zgodnie z punktami zawartymi poniżej:
 Wyżywienie
obiad (dwa dania + napoje, deser)
 przerwa kawowa zmieniana każdorazowo (kawa, herbata, woda, soki, kruche ciasteczka/ciasto, owoce) lub serwis ciągły (kawa, herbata, woda, soki, kruche ciasteczka/ciasto, owoce ew. kanapki). Przez serwis ciągły rozumiemy uzupełnianie na bieżąco napojów i ciastek w trakcie spotkania. Serwis będzie zapewniony na sali szkoleniowej
 kolacja (na zimno lub na ciepło jedno danie)
 Wykonawca powinien zapewnić menu mięsne i wegetariańskie.

 Nocleg
pokój jednoosobowy z łazienką (w cenę wliczone śniadanie);
 pokój dwuosobowy z łazienką ( w cenę wliczone sniadanie).

 Wynajem sali szkoleniowej na każdy dzień spotkania
sala szkoleniowa umożliwiająca ustawienie stołów w tzw. podkowę;
 Wykonawca powinien móc zapewnić 2 sale szkoleniowe o powierzchni: min. 40m2;
 wyposażenie: stół, krzesła, flipchart z papierem i mazakami, ekran i stolik do rzutnika oraz rzutnik;
 Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali;
 sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
 sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych;
 sala powinna posiadać min. oświetlenie sztuczne;
sala powinna być w okresach zimowych ogrzewana;
 sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje;
 Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (na drzwiach sali szkoleniowej i recepcji) informacji o realizacji szkoleń zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego;
2. Okres współpracy

24-26.02.2014 ( 2 grupy równolegle)
17-19.03.2014 ( 2 grupy równolegle)

3. Kryterium oceny oferty

Zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę.
Ceny dla uzyskania przejrzystej porównywalności muszą być podane w formie brutto w złotych polskich we wszystkich składnikach oferty. W przypadku gdy Wykonawca przedstawi ceny w innej walucie lub w formie netto oferta z przyczyn formalnych nie będzie podlegała ocenie. W przypadku, gdy miejsce realizacji szkolenia przedstawione przez Wykonawcę będzie różnić się od miejsca zawartego w zapytaniu ofertowym– oferty te również nie będą brane pod uwagę.

Cena obliczana będzie według następującego algorytmu:
Wartość noclegów w pokojach jednoosobowych: (1 pokój jednoosobowy x 1 doba) x cena
Wartość noclegów w pokojach dwuosobowych: (1 pokój dwuosobowy x 1 doba) x cena
Wartość wyżywienia: obiad, serwis kawowy ciągły, kolacja (12 osób x 1 dzień szkoleniowy) x cena
Wartość wynajmu sal: (1 dzień x cena)

Suma oferty = suma nocleg + suma wyżywienie + suma sala szkoleniowa

4. Termin i sposób składania ofert
Będą akceptowane wyłącznie oferty złożone na załączonym wzorze uwzględniające wszystkie ceny składowe oferty. W przypadku braku podania ceny w jednym z składników przedmiotu zamówienia oferta zostaje uznana za niekompletną i ulegnie odrzuceniu. Wypełniony formularz prosimy przesłać e-mailem na adres: akozuchowska@oditk.pl lub faksem na nr 0-58 341-13-85.
Termin składania oferty: 05.11.2013 do godziny 12:00
Ogłoszenie rozstrzygnięcia zapytania nastąpi do 15.11.2013 indywidualnie na maila podanego do kontaktu
Oferty przesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

5. Osoba do kontaktu
Aneta Kożuchowska, e-mail: akozuchowska@oditk. pl, Tel. 0-58 326-24-52

6. Istotne zapisy umowy realizacyjnej
 z Wykonawcą zostanie podpisana stosowna umowa przesłana przez Zamawiającego;
 w związku z dofinansowaniem realizacji zamówienia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca zobowiąże się do przechowywania i udostępnienia dokumentacji związanej z niniejszym zamówieniem do 31 grudnia 2020 roku;
 płatność za realizację usługi: przelewem do 14 dni po zrealizowaniu każdego z planowanych spotkań i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury;
 nie przewiduje się płatności zaliczkowych;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zapraszamy do składania ofert

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR WYKONAWCY USŁUG DORADCZYCH I SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU "PROEKOLOGIA - STRATEGIĄ PRZYSZŁOŚCI MŚP" (UDA-POKL.02.01.01-00-361/13).
 


I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych (kod CPV: 80500000-9, 85312320-8, 79414000-9,) w ramach projektu szkoleniowo-doradczego pt. „Proekologia – strategią przyszłości MŚP” (UDA-POKL.02.01.01-00-361/13) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL.

Zadaniem Wykonawcy będzie współpraca z Zamawiającym w celu przygotowania 77 firm z sektora MŚP do wdrażania rozwiązań proekologicznych. Zakres prac Wykonawcy podzielony będzie na 3 części – A, B i C.

CZĘŚĆ A – Szczegółowa analiza potrzeb firm z sektora MŚP w zakresie rozwiązań proekologicznych

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie 2 Etapów Szczegółowej analizy potrzeb firm z sektora MŚP w zakresie rozwiązań proekologicznych. Część A prowadzić będą Trenerzy-Eksperci Wykonawcy.

 ETAP 1– obserwacja „on the job”, spotkania fokusowe i wywiady:
 Trener-Ekspert będzie obserwował jak praktycznie są wykonywane czynności mające wpływ na środowisko
 przeprowadzi spotkania fokusowe z kadrą zarządzającą na temat dotychczasowego działania w zakresie ekologii
 przeprowadzi wywiady z wybranymi pracownikami.

 ETAP 2 – opracowanie raportu z analizy, zawierającego przynajmniej poniższe elementy:
 obszary, w których należy wprowadzić działania proekologiczne
 opis poziomu świadomości ekologicznej w firmie
 luki kompetencyjne w zakresie ekologii
 tematyka szkoleń i doradztwa, niezbędna do wdrożenia działań proekologicznych
 sugerowana liczba osób (stanowiska), które należy objąć projektem.
Raport z analizy przesyłany będzie do Kadry zarządzającej firmy w celu akceptacji lub wprowadzenia uzasadnionych zmian. Działania szkoleniowo-doradcze wobec każdej firmy będą podejmowane na podstawie ostatecznej wersji raportu (podpisanej przez firmę i Trenera-Eksperta).

Planowany okres i miejsce realizacji: 3.2014-10.2014. Siedziby firm z sektora MŚP objęte projektem z terenu całej Polski.

Produkty części A: 77 firm z sektora MŚP objętych analizą, 77 zaakceptowanych raportów z analizy dla każdej firmy objętej analizą, 462h pracy Trenerów-Ekspertów (średnio 6 godzin analizy na jedną firmę).

CZĘŚĆ B – Szkolenia z zakresu rozwiązań proekologicznych

Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, zgodnie z zakresem merytorycznym, ustalonym podczas Szczegółowej analizy potrzeb (Część A). Część B prowadzić będą Trenerzy Wykonawcy.

W projekcie będą mogły być realizowane wyłącznie poniższe tematy szkoleń:
 Możliwe do wprowadzenia w firmie rozwiązania ekologiczne i źródła ich finansowania
 Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy
 Ekoinnowacje
 Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
 Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii
 Audyt energetyczny
 Audyt ekologiczny
 Marketing ekologiczny
 „Zielone zamówienia/zakupy”

Planowany okres i miejsce realizacji: 03.14-04.15 na terenie całej Polski. Częstotliwość dopasowana będzie do potrzeb grup.

Produkty części B: 48 grup szkoleniowych średnio 8-osobowych, 96 dni szkoleniowych (każde szkolenie będzie 2-dniowe, 16 godzinne).

Trenerzy Wykonawcy będą zobowiązani do opracowania dla każdej grupy materiałów szkoleniowych, testów wiedzy dotyczących każdego szkolenia, testów umiejętności z zakresu ustalania korzyści ekonomicznych z wdrażania rozwiązań proekologicznych. Druk tych materiałów będzie zapewniał Zamawiający.

CZĘŚĆ C – Doradztwo związane ze szkoleniami z zakresu rozwiązań proekologicznych

Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych u każdego przedsiębiorcy objętego projektem. Część C prowadzić będą Doradcy Wykonawcy.

Sposób przeprowadzenia: doradca wraz z pracownikami każdej firmy (wszyscy z jednej firmy w jednej grupie) opracuje dopasowany do potrzeb firmy plan działania „krok po kroku” zawierający przynajmniej poniższe elementy:
 opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzać działania proekologiczne;
 praktyczne zastosowanie treści szkoleniowych - jakie z działań omawianych na szkoleniach możemy wdrożyć;
 jak to można zrobić – alternatywy;
 jakie zasoby finansowe, ludzkie, techniczne są potrzebne do realizacji;
 jaki czas jest potrzebny na wdrożenie;
 jakich efektów możemy się spodziewać – ekologicznych, ekonomicznych, marketingowych;
 jak możemy badać efektywność - m.in. jakie wskaźniki ekonomiczne mogą służyć ocenie skuteczności planu po zakończeniu wdrażania?

Planowany okres i miejsce realizacji: 06.2014-05.2015. Siedziby firm z sektora MŚP objęte projektem na terenie całej Polski.

Produkty części C: 77 firm z sektora MŚP pracujących z doradcą, 77 raportów z doradztwa, 924 godziny pracy doradcy (średnio 12 godzin doradztwa dla każdej firmy), 77 planów wdrażania.

III. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie Oferenci, którzy spełnią wszystkie poniższe wymagania.

Zapewnią do prowadzenia CZĘŚCI A – Szczegółowej analizy potrzeb - min. 6 Trenerów-Ekspertów, z których każdy posiadać będzie poniższe doświadczenie:
 doświadczenie w przeprowadzeniu min. 15 analiz oddziaływania firmy na środowisko
 doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań ekologicznych w min. 15 firmach.

Zapewnią do prowadzenia CZĘŚCI B – Szkoleń - min. 6 Trenerów, z których każdy posiadać będzie poniższe doświadczenie:
 doświadczenie trenerskie w prowadzeniu min. 10 szkoleń z wybranego tematu wymienionego w pkt. II, Część B. Wykonawca musi zapewnić min. 2 trenerów z wymaganym doświadczeniem do każdego tematu szkoleniowego wymienionego w pkt. II, Część B. Jeden trener może być przypisany do kilku tematów.
 doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań ekologicznych w min. 10 firmach.

Zapewnią do prowadzenia CZĘŚCI C – Doradztwa - min. 6 Doradców, z których każdy posiadać będzie poniższe doświadczenie:
 doświadczenie w świadczeniu usług doradczych z zakresu ekologii w wymiarze min. 30 godzin
 doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań ekologicznych w min. 15 firmach

Jedna osoba może być wykazana – jeśli spełni wymagania – we wszystkich częściach A, B i C.

Oferent wyznaczy Trenera Wiodącego, który będzie odpowiedzialny za kontakt z Zamawiającym i ustalanie szczegółów współpracy, w tym obsady i terminów.

Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

IV. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena (100%). Zostanie wybrany Wykonawca, który spełni wszystkie wymagania określone w pkt. III i zaoferuje najniższą cenę za przygotowanie i przeprowadzenie Części A (Analizy), Części B (Szkoleń) i Części C (Doradztwa).

Sale szkoleniowe, wyżywienie i nocleg dla uczestników szkoleń oraz druk materiałów szkoleniowych zapewnia Zamawiający. Pozostałe koszty (m.in. koszty dojazdów do firm objętych projektem, druku raportów z analizy) ponosi Wykonawca.

V. Termin i sposób składania ofert
 Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
 Oferta musi zawierać kwoty brutto.
 Ofertę należy przesyłać mailem na adres: jheizig@oditk.pl lub przesłać na adres Zamawiającego: Joanna Heizig, ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 6.03.2014 do godz. 10.00.
 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie http://www.oditk.pl/pl/szkolenia-ue/poszukiwanie-ofert

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów mailowo.

VII. Osoba do kontaktu
Joanna Heizig, e-mail: jheizig@oditk.pl.

VIII. Załączniki
Załącznik 1 – Wzór formularza ofertowego. Pobierz Wzór oferty: zf_public/filemanager/file/Wz%C3%B3r%20oferty%20-%20analiza,%20szkolenia,%20doradztwo.docZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie indywidualnego doradztwa, którego celem jest wsparcie wdrożenia wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce biznesowej. Przedmiotem zapytania jest jeden cykl 5 dwugodzinnych sesji coachingowych realizowany w Trójmieście (cykl oznaczony symbolem C1 – Trójmiasto 1) dla jednego uczestnika (1 osoby) (kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu szkoleniowego pt. Akademia Biznesu Ubezpieczeniowego „Inspiracja, Praktyka, Innowacja” (UDA-POKL.02.01.01-00-227/12) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 2.1.1 POKL).

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Odbiorcą doradztwa będzie przedstawiciel kadry zarządzającej firmy z sektora MMŚP z branży pośrednictwa ubezpieczeniowego (agent współpracujący z STU Ero Hestia).
2. Cykl doradztwa będący przedmiotem niniejszego zapytania składa się z 5 sesji coachingowych, każda po 2 godziny zegarowe realizowanych dla 1 osoby objętej projektem.
3. Miejsce realizacji wszystkich sesji: Trójmiasto.
4. Oczekiwana częstotliwość poszczególnych sesji: nie częściej niż raz w miesiącu.
5. Termin realizacji: marzec 2014-maj 2015.
6. Sesje coachingowe dokumentowane będą przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi dla tego typu działań w ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 2.1.1 POKL.
7. Cyklowi spotkań towarzyszyć będzie formularz postępów uczestnika coachingu oraz katalog praktycznych narzędzi wdrożeniowych.
8. Poszukujemy oferenta = wykonawcy = doradcy, który osobiście wykona przedmiot zamówienia. Forma rozliczenia: umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną osobiście świadczącą usługę doradczą (rozliczana w kategorii personel) – w tym również osoby prowadzące działalność gospodarczą osobiście wykonujące usługę doradczą.
9. W przypadku lokalizacji sesji coachingowych poza miejscem zamieszkania doradcy (min. 60 km od miejsca zamieszkania) po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego doradca może mieć zapewniony nocleg, wyżywienie, jak i zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdorazowo ocena konieczności i możliwości budżetowych zapewnienia noclegu, wyżywienia, jak i zwrotu kosztów dojazdu podlegać będzie decyzji Zamawiającego. Wykonawca godzi się przyjąć podjętą w tym zakresie decyzję Zamawiającego i nie będzie rościć z tego tytułu żadnych dodatkowych żądań.
10. Zgodnie z metodologią realizację procesu poprzedzi obustronna akceptacja stron procesu coachingowego. Po akceptacji stron zostanie podpisana umowa na realizację procesu coachingowego.
11. Oferent celem dokonania ustaleń realizacyjnych musi być gotowy do udziału na własny koszt w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Zamawiającego.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

IV. Oferta cenowa
Oferta cenowa powinna obejmować koszty przeprowadzania doradztwa przez doświadczonego coacha biznesu.

V. Wymagania dotyczące Oferentów
Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest należyta staranność oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, którzy:
Posiadają min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadają min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
posiadają i przedstawią pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.

UWAGA: Stosowne referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta należy dołączyć do Formularza ofertowego.

Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

VI. Kryteria oceny ofert

Kryterium wyboru są:
1. Cena.
2. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching).
Wagi poszczególnych kryteriów wynoszą: Cena – 80%, Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%. Oba kryteria zostaną ocenione na podstawie zapisów oferty (formularz ofertowy + referencje + potwierdzenie posiadania stosownego certyfikatu).
Przedłożone oferty będą podlegały dwuetapowej ocenie:
1. Etap 1 – Ocena Formalna - Kryteria 1/0 (spełnia / nie spełnia):
Oferenci muszą:
Posiadać min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadać min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
Posiadać i przedstawić pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.
Oferty spełniające wymienione trzyelementowe kryterium formalne zostaną skierowane do drugiego etapu oceny. Oferty, które nie spełnią powyższego kryterium zostaną odrzucone.

UWAGA: Oferty, do których nie zostaną dołączone stosowne pisemne referencje (w wymaganej liczbie i zakresie) będą podlegały odrzuceniu na etapie oceny formalnej.

2.Etap 2 – Ocena merytoryczna
2.1.Cena (wartość brutto) za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej - waga 80%.
Sposób wyliczenia punktów za kryterium Cena - do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej. Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru:

Liczba punktów za kryterium cena =
(wartość brutto najniższej oferty/wartość brutto ocenianej oferty)*80 pkt.
Oferent w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 80 punktów.

2.3. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%
Każdy z oferentów, który wykaże, że posiada certyfikat ICF lub ICC (business coaching) otrzyma dodatkowo 20 pkt. Pozostali Oferenci otrzymają 0 pkt. w tym kryterium
Aby uzyskać 20pkt w tym kryterium wystarczy udowodnić posiadanie jednego z dwóch przytoczonych certyfikatów. Posiadanie równolegle dwóch z nich nie zwiększa punktacji.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium 20.
UWAGA: Aby uzyskać punkty w tym kryterium należy do formularza ofertowego dołączyć
kopię dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

VII. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

1. Łączna liczba punktów jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach: punkty za cenę + punkty za potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania we wszystkich kategoriach 100.
3. Postępowanie wygra Oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom (m.in. z powodu niekompletności, niespełnienia kryterium formalnego, brak podpisu, złożenia oferty na innym wzorze, złożenia oferty po terminie) nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. Wynik postępowania:
Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IX. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
3. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
4. Oferta powinna być podpisana przez doradcę, który ją składa.
5. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: dpolanska@oditk.pl lub przesłać na adres Zamawiającego: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 17.03.2014 do godz. 10.00
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie http://www.oditk.pl/pl/szkolenia-ue/poszukiwanie-ofert

X. Informacje dodatkowe
1. Wszelkie materiały przygotowane na potrzeby realizacji szkolenia i z nim związane powinny zawierać informacje w formie graficznej (logotypy) i tekstowej informujące o fakcie dofinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL’’ dostępnymi na stronie www.efs.gov.pl.
2. Płatność za wykonane usługi będzie regulowana na podstawie podpisanej z doradcą umowy cywilnoprawnej i po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego (na koszt Wykonawcy) poprawnie wypełnionej wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanym procesem doradczym (w tym raporty z procesu doradczego, karty pracy, miesięczna ewidencja czasu pracy itp.)

XI. Osoba do kontaktu
Danuta Polańska, e-mail: dpolanska@oditk.pl

XII. Załączniki
Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie indywidualnego doradztwa, którego celem jest wsparcie wdrożenia wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce biznesowej. Przedmiotem zapytania jest jeden cykl 5 dwugodzinnych sesji coachingowych realizowany w Poznaniu (cykl oznaczony symbolem C2 – Poznań) dla jednego uczestnika (1 osoby) (kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu szkoleniowego pt. Akademia Biznesu Ubezpieczeniowego „Inspiracja, Praktyka, Innowacja” (UDA-POKL.02.01.01-00-227/12) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 2.1.1 POKL).

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Odbiorcą doradztwa będzie przedstawiciel kadry zarządzającej firmy z sektora MMŚP z branży pośrednictwa ubezpieczeniowego (agent współpracujący z STU Ero Hestia).
2. Cykl doradztwa będący przedmiotem niniejszego zapytania składa się z 5 sesji coachingowych, każda po 2 godziny zegarowe realizowanych dla 1 osoby objętej projektem.
3. Miejsce realizacji wszystkich sesji: Poznań.
4. Oczekiwana częstotliwość poszczególnych sesji: nie częściej niż raz w miesiącu.
5. Termin realizacji: marzec 2014-maj 2015.
6. Sesje coachingowe dokumentowane będą przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi dla tego typu działań w ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 2.1.1 POKL.
7. Cyklowi spotkań towarzyszyć będzie formularz postępów uczestnika coachingu oraz katalog praktycznych narzędzi wdrożeniowych.
8. Poszukujemy oferenta = wykonawcy = doradcy, który osobiście wykona przedmiot zamówienia. Forma rozliczenia: umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną osobiście świadczącą usługę doradczą (rozliczana w kategorii personel) – w tym również osoby prowadzące działalność gospodarczą osobiście wykonujące usługę doradczą.
9. W przypadku lokalizacji sesji coachingowych poza miejscem zamieszkania doradcy (min. 60 km od miejsca zamieszkania) po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego doradca może mieć zapewniony nocleg, wyżywienie, jak i zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdorazowo ocena konieczności i możliwości budżetowych zapewnienia noclegu, wyżywienia, jak i zwrotu kosztów dojazdu podlegać będzie decyzji Zamawiającego. Wykonawca godzi się przyjąć podjętą w tym zakresie decyzję Zamawiającego i nie będzie rościć z tego tytułu żadnych dodatkowych żądań.
10. Zgodnie z metodologią realizację procesu poprzedzi obustronna akceptacja stron procesu coachingowego. Po akceptacji stron zostanie podpisana umowa na realizację procesu coachingowego.
11. Oferent celem dokonania ustaleń realizacyjnych musi być gotowy do udziału na własny koszt w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Zamawiającego.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

IV. Oferta cenowa
Oferta cenowa powinna obejmować koszty przeprowadzania doradztwa przez doświadczonego coacha biznesu.

V. Wymagania dotyczące Oferentów
Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest należyta staranność oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, którzy:
Posiadają min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadają min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
posiadają i przedstawią pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.

UWAGA: Stosowne referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta należy dołączyć do Formularza ofertowego.

Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

VI. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru są:
1. Cena.
2. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching).
Wagi poszczególnych kryteriów wynoszą: Cena – 80%, Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%. Oba kryteria zostaną ocenione na podstawie zapisów oferty (formularz ofertowy + referencje + potwierdzenie posiadania stosownego certyfikatu).
Przedłożone oferty będą podlegały dwuetapowej ocenie:
1. Etap 1 – Ocena Formalna - Kryteria 1/0 (spełnia / nie spełnia):
Oferenci muszą:
Posiadać min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadać min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
Posiadać i przedstawić pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.
Oferty spełniające wymienione trzyelementowe kryterium formalne zostaną skierowane do drugiego etapu oceny. Oferty, które nie spełnią powyższego kryterium zostaną odrzucone.
UWAGA: Oferty, do których nie zostaną dołączone stosowne pisemne referencje (w wymaganej liczbie i zakresie) będą podlegały odrzuceniu na etapie oceny formalnej.
2.Etap 2 – Ocena merytoryczna
2.1.Cena (wartość brutto) za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej - waga 80%.
Sposób wyliczenia punktów za kryterium Cena - do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej. Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru:

Liczba punktów za kryterium cena =
(wartość brutto najniższej oferty/wartość brutto ocenianej oferty)*80 pkt.
Oferent w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 80 punktów.
2.3. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%
Każdy z oferentów, który wykaże, że posiada certyfikat ICF lub ICC (business coaching) otrzyma dodatkowo 20 pkt. Pozostali Oferenci otrzymają 0 pkt. w tym kryterium
Aby uzyskać 20pkt w tym kryterium wystarczy udowodnić posiadanie jednego z dwóch przytoczonych certyfikatów. Posiadanie równolegle dwóch z nich nie zwiększa punktacji.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium 20.
UWAGA: Aby uzyskać punkty w tym kryterium należy do formularza ofertowego dołączyć
kopię dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

VII. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty
1. Łączna liczba punktów jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach: punkty za cenę + punkty za potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania we wszystkich kategoriach 100.
3. Postępowanie wygra Oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom (m.in. z powodu niekompletności, niespełnienia kryterium formalnego, brak podpisu, złożenia oferty na innym wzorze, złożenia oferty po terminie) nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Wynik postępowania:

Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IX. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
3. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
4. Oferta powinna być podpisana przez doradcę, który ją składa.
5. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: dpolanska@oditk.pl lub przesłać na adres Zamawiającego: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 17.03.2014 do godz. 10.00
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie http://www.oditk.pl/pl/szkolenia-ue/poszukiwanie-ofert

X. Informacje dodatkowe

1. Wszelkie materiały przygotowane na potrzeby realizacji szkolenia i z nim związane powinny zawierać informacje w formie graficznej (logotypy) i tekstowej informujące o fakcie dofinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL’’ dostępnymi na stronie www.efs.gov.pl.
2. Płatność za wykonane usługi będzie regulowana na podstawie podpisanej z doradcą umowy cywilnoprawnej i po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego (na koszt Wykonawcy) poprawnie wypełnionej wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanym procesem doradczym (w tym raporty z procesu doradczego, karty pracy, miesięczna ewidencja czasu pracy itp.)

XI. Osoba do kontaktu

Danuta Polańska, e-mail: dpolanska@oditk.pl

XII. Załączniki
Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE
 
I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie indywidualnego doradztwa, którego celem jest wsparcie wdrożenia wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce biznesowej. Przedmiotem zapytania jest jeden cykl 5 dwugodzinnych sesji coachingowych realizowany w Białymstoku(cykl oznaczony symbolem C3 – Białystok) dla jednego uczestnika (1 osoby) (kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu szkoleniowego pt. Akademia Biznesu Ubezpieczeniowego „Inspiracja, Praktyka, Innowacja” (UDA-POKL.02.01.01-00-227/12) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 2.1.1 POKL).

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Odbiorcą doradztwa będzie przedstawiciel kadry zarządzającej firmy z sektora MMŚP z branży pośrednictwa ubezpieczeniowego (agent współpracujący z STU Ero Hestia).
2. Cykl doradztwa będący przedmiotem niniejszego zapytania składa się z 5 sesji coachingowych, każda po 2 godziny zegarowe realizowanych dla 1 osoby objętej projektem.
3. Miejsce realizacji wszystkich sesji: Białystok.
4. Oczekiwana częstotliwość poszczególnych sesji: nie częściej niż raz w miesiącu.
5. Termin realizacji: marzec 2014-maj 2015.
6. Sesje coachingowe dokumentowane będą przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi dla tego typu działań w ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 2.1.1 POKL.
7. Cyklowi spotkań towarzyszyć będzie formularz postępów uczestnika coachingu oraz katalog praktycznych narzędzi wdrożeniowych.
8. Poszukujemy oferenta = wykonawcy = doradcy, który osobiście wykona przedmiot zamówienia. Forma rozliczenia: umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną osobiście świadczącą usługę doradczą (rozliczana w kategorii personel) – w tym również osoby prowadzące działalność gospodarczą osobiście wykonujące usługę doradczą.
9. W przypadku lokalizacji sesji coachingowych poza miejscem zamieszkania doradcy (min. 60 km od miejsca zamieszkania) po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego doradca może mieć zapewniony nocleg, wyżywienie, jak i zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdorazowo ocena konieczności i możliwości budżetowych zapewnienia noclegu, wyżywienia, jak i zwrotu kosztów dojazdu podlegać będzie decyzji Zamawiającego. Wykonawca godzi się przyjąć podjętą w tym zakresie decyzję Zamawiającego i nie będzie rościć z tego tytułu żadnych dodatkowych żądań.
10. Zgodnie z metodologią realizację procesu poprzedzi obustronna akceptacja stron procesu coachingowego. Po akceptacji stron zostanie podpisana umowa na realizację procesu coachingowego.
11. Oferent celem dokonania ustaleń realizacyjnych musi być gotowy do udziału na własny koszt w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Zamawiającego.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

IV. Oferta cenowa
Oferta cenowa powinna obejmować koszty przeprowadzania doradztwa przez doświadczonego coacha biznesu.

V. Wymagania dotyczące Oferentów
Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest należyta staranność oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, którzy:
Posiadają min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadają min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
posiadają i przedstawią pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.

UWAGA: Stosowne referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta należy dołączyć do Formularza ofertowego.

Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
VI. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru są:
1. Cena.
2. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching).
Wagi poszczególnych kryteriów wynoszą: Cena – 80%, Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%. Oba kryteria zostaną ocenione na podstawie zapisów oferty (formularz ofertowy + referencje + potwierdzenie posiadania stosownego certyfikatu).
Przedłożone oferty będą podlegały dwuetapowej ocenie:
1. Etap 1 – Ocena Formalna - Kryteria 1/0 (spełnia / nie spełnia):
Oferenci muszą:
Posiadać min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadać min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
Posiadać i przedstawić pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.
Oferty spełniające wymienione trzyelementowe kryterium formalne zostaną skierowane do drugiego etapu oceny. Oferty, które nie spełnią powyższego kryterium zostaną odrzucone.

UWAGA: Oferty, do których nie zostaną dołączone stosowne pisemne referencje (w wymaganej liczbie i zakresie) będą podlegały odrzuceniu na etapie oceny formalnej.

2.Etap 2 – Ocena merytoryczna
2.1.Cena (wartość brutto) za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej - waga 80%.
Sposób wyliczenia punktów za kryterium Cena - do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej. Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru:

Liczba punktów za kryterium cena =
(wartość brutto najniższej oferty/wartość brutto ocenianej oferty)*80 pkt.
Oferent w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 80 punktów.
2.3. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%
Każdy z oferentów, który wykaże, że posiada certyfikat ICF lub ICC (business coaching) otrzyma dodatkowo 20 pkt. Pozostali Oferenci otrzymają 0 pkt. w tym kryterium
Aby uzyskać 20pkt w tym kryterium wystarczy udowodnić posiadanie jednego z dwóch przytoczonych certyfikatów. Posiadanie równolegle dwóch z nich nie zwiększa punktacji.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium 20.
UWAGA: Aby uzyskać punkty w tym kryterium należy do formularza ofertowego dołączyć
kopię dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

VII. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

1. Łączna liczba punktów jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach: punkty za cenę + punkty za potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania we wszystkich kategoriach 100.
3. Postępowanie wygra Oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom (m.in. z powodu niekompletności, niespełnienia kryterium formalnego, brak podpisu, złożenia oferty na innym wzorze, złożenia oferty po terminie) nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Wynik postępowania:
Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IX. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
3. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
4. Oferta powinna być podpisana przez doradcę, który ją składa.
5. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: dpolanska@oditk.pl lub przesłać na adres Zamawiającego: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 17.03.2014 do godz. 10.00
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie http://www.oditk.pl/pl/szkolenia-ue/poszukiwanie-ofert

X. Informacje dodatkowe
1. Wszelkie materiały przygotowane na potrzeby realizacji szkolenia i z nim związane powinny zawierać informacje w formie graficznej (logotypy) i tekstowej informujące o fakcie dofinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL’’ dostępnymi na stronie www.efs.gov.pl.
2. Płatność za wykonane usługi będzie regulowana na podstawie podpisanej z doradcą umowy cywilnoprawnej i po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego (na koszt Wykonawcy) poprawnie wypełnionej wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanym procesem doradczym (w tym raporty z procesu doradczego, karty pracy, miesięczna ewidencja czasu pracy itp.)

XI. Osoba do kontaktu
Danuta Polańska, e-mail: dpolanska@oditk.pl

XII. Załączniki
Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie indywidualnego doradztwa, którego celem jest wsparcie wdrożenia wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce biznesowej. Przedmiotem zapytania jest jeden cykl 5 dwugodzinnych sesji coachingowych realizowany w Gliwicach(cykl oznaczony symbolem C4 – Gliwice) dla jednego uczestnika (1 osoby) (kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu szkoleniowego pt. Akademia Biznesu Ubezpieczeniowego „Inspiracja, Praktyka, Innowacja” (UDA-POKL.02.01.01-00-227/12) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 2.1.1 POKL).

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Odbiorcą doradztwa będzie przedstawiciel kadry zarządzającej firmy z sektora MMŚP z branży pośrednictwa ubezpieczeniowego (agent współpracujący z STU Ero Hestia).
2. Cykl doradztwa będący przedmiotem niniejszego zapytania składa się z 5 sesji coachingowych, każda po 2 godziny zegarowe realizowanych dla 1 osoby objętej projektem.
3. Miejsce realizacji wszystkich sesji: Gliwice.
4. Oczekiwana częstotliwość poszczególnych sesji: nie częściej niż raz w miesiącu.
5. Termin realizacji: marzec 2014-maj 2015.
6. Sesje coachingowe dokumentowane będą przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi dla tego typu działań w ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 2.1.1 POKL.
7. Cyklowi spotkań towarzyszyć będzie formularz postępów uczestnika coachingu oraz katalog praktycznych narzędzi wdrożeniowych.
8. Poszukujemy oferenta = wykonawcy = doradcy, który osobiście wykona przedmiot zamówienia. Forma rozliczenia: umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną osobiście świadczącą usługę doradczą (rozliczana w kategorii personel) – w tym również osoby prowadzące działalność gospodarczą osobiście wykonujące usługę doradczą.
9. W przypadku lokalizacji sesji coachingowych poza miejscem zamieszkania doradcy (min. 60 km od miejsca zamieszkania) po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego doradca może mieć zapewniony nocleg, wyżywienie, jak i zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdorazowo ocena konieczności i możliwości budżetowych zapewnienia noclegu, wyżywienia, jak i zwrotu kosztów dojazdu podlegać będzie decyzji Zamawiającego. Wykonawca godzi się przyjąć podjętą w tym zakresie decyzję Zamawiającego i nie będzie rościć z tego tytułu żadnych dodatkowych żądań.
10. Zgodnie z metodologią realizację procesu poprzedzi obustronna akceptacja stron procesu coachingowego. Po akceptacji stron zostanie podpisana umowa na realizację procesu coachingowego.
11. Oferent celem dokonania ustaleń realizacyjnych musi być gotowy do udziału na własny koszt w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Zamawiającego.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

IV. Oferta cenowa
Oferta cenowa powinna obejmować koszty przeprowadzania doradztwa przez doświadczonego coacha biznesu.

V. Wymagania dotyczące Oferentów
Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest należyta staranność oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, którzy:
Posiadają min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadają min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
posiadają i przedstawią pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.

UWAGA: Stosowne referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta należy dołączyć do Formularza ofertowego.

Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

VI. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru są:
1. Cena.
2. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching).
Wagi poszczególnych kryteriów wynoszą: Cena – 80%, Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%. Oba kryteria zostaną ocenione na podstawie zapisów oferty (formularz ofertowy + referencje + potwierdzenie posiadania stosownego certyfikatu).
Przedłożone oferty będą podlegały dwuetapowej ocenie:
1. Etap 1 – Ocena Formalna - Kryteria 1/0 (spełnia / nie spełnia):
Oferenci muszą:
Posiadać min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadać min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
Posiadać i przedstawić pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.
Oferty spełniające wymienione trzyelementowe kryterium formalne zostaną skierowane do drugiego etapu oceny. Oferty, które nie spełnią powyższego kryterium zostaną odrzucone.
UWAGA: Oferty, do których nie zostaną dołączone stosowne pisemne referencje (w wymaganej liczbie i zakresie) będą podlegały odrzuceniu na etapie oceny formalnej.
2.Etap 2 – Ocena merytoryczna
2.1.Cena (wartość brutto) za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej - waga 80%.
Sposób wyliczenia punktów za kryterium Cena - do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej. Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru:

Liczba punktów za kryterium cena =
(wartość brutto najniższej oferty/wartość brutto ocenianej oferty)*80 pkt.
Oferent w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 80 punktów.
2.3. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%
Każdy z oferentów, który wykaże, że posiada certyfikat ICF lub ICC (business coaching) otrzyma dodatkowo 20 pkt. Pozostali Oferenci otrzymają 0 pkt. w tym kryterium
Aby uzyskać 20pkt w tym kryterium wystarczy udowodnić posiadanie jednego z dwóch przytoczonych certyfikatów. Posiadanie równolegle dwóch z nich nie zwiększa punktacji.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium 20.
UWAGA: Aby uzyskać punkty w tym kryterium należy do formularza ofertowego dołączyć
kopię dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

VII. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty
1. Łączna liczba punktów jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach: punkty za cenę + punkty za potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania we wszystkich kategoriach 100.
3. Postępowanie wygra Oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom (m.in. z powodu niekompletności, niespełnienia kryterium formalnego, brak podpisu, złożenia oferty na innym wzorze, złożenia oferty po terminie) nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Wynik postępowania:

Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
IX. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
3. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
4. Oferta powinna być podpisana przez doradcę, który ją składa.
5. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: dpolanska@oditk.pl lub przesłać na adres Zamawiającego: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 17.03.2014 do godz. 10.00
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie http://www.oditk.pl/pl/szkolenia-ue/poszukiwanie-ofert

X. Informacje dodatkowe
1. Wszelkie materiały przygotowane na potrzeby realizacji szkolenia i z nim związane powinny zawierać informacje w formie graficznej (logotypy) i tekstowej informujące o fakcie dofinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL’’ dostępnymi na stronie www.efs.gov.pl.
2. Płatność za wykonane usługi będzie regulowana na podstawie podpisanej z doradcą umowy cywilnoprawnej i po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego (na koszt Wykonawcy) poprawnie wypełnionej wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanym procesem doradczym (w tym raporty z procesu doradczego, karty pracy, miesięczna ewidencja czasu pracy itp.)

XI. Osoba do kontaktu
Danuta Polańska, e-mail: dpolanska@oditk.pl

XII. Załączniki

Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie indywidualnego doradztwa, którego celem jest wsparcie wdrożenia wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce biznesowej. Przedmiotem zapytania jest jeden cykl 5 dwugodzinnych sesji coachingowych realizowany w Katowicach (cykl oznaczony symbolem C5 – Katowice) dla jednego uczestnika (1 osoby) (kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu szkoleniowego pt. Akademia Biznesu Ubezpieczeniowego „Inspiracja, Praktyka, Innowacja” (UDA-POKL.02.01.01-00-227/12) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 2.1.1 POKL).

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Odbiorcą doradztwa będzie przedstawiciel kadry zarządzającej firmy z sektora MMŚP z branży pośrednictwa ubezpieczeniowego (agent współpracujący z STU Ero Hestia).
2. Cykl doradztwa będący przedmiotem niniejszego zapytania składa się z 5 sesji coachingowych, każda po 2 godziny zegarowe realizowanych dla 1 osoby objętej projektem.
3. Miejsce realizacji wszystkich sesji: Katowice.
4. Oczekiwana częstotliwość poszczególnych sesji: nie częściej niż raz w miesiącu.
5. Termin realizacji: marzec 2014-maj 2015.
6. Sesje coachingowe dokumentowane będą przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi dla tego typu działań w ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 2.1.1 POKL.
7. Cyklowi spotkań towarzyszyć będzie formularz postępów uczestnika coachingu oraz katalog praktycznych narzędzi wdrożeniowych.
8. Poszukujemy oferenta = wykonawcy = doradcy, który osobiście wykona przedmiot zamówienia. Forma rozliczenia: umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną osobiście świadczącą usługę doradczą (rozliczana w kategorii personel) – w tym również osoby prowadzące działalność gospodarczą osobiście wykonujące usługę doradczą.
9. W przypadku lokalizacji sesji coachingowych poza miejscem zamieszkania doradcy (min. 60 km od miejsca zamieszkania) po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego doradca może mieć zapewniony nocleg, wyżywienie, jak i zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdorazowo ocena konieczności i możliwości budżetowych zapewnienia noclegu, wyżywienia, jak i zwrotu kosztów dojazdu podlegać będzie decyzji Zamawiającego. Wykonawca godzi się przyjąć podjętą w tym zakresie decyzję Zamawiającego i nie będzie rościć z tego tytułu żadnych dodatkowych żądań.
10. Zgodnie z metodologią realizację procesu poprzedzi obustronna akceptacja stron procesu coachingowego. Po akceptacji stron zostanie podpisana umowa na realizację procesu coachingowego.
11. Oferent celem dokonania ustaleń realizacyjnych musi być gotowy do udziału na własny koszt w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Zamawiającego.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

IV. Oferta cenowa
Oferta cenowa powinna obejmować koszty przeprowadzania doradztwa przez doświadczonego coacha biznesu.

V. Wymagania dotyczące Oferentów
Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest należyta staranność oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, którzy:
Posiadają min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadają min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
posiadają i przedstawią pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.

UWAGA: Stosowne referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta należy dołączyć do Formularza ofertowego.

Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

VI. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru są:
1. Cena.
2. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching).
Wagi poszczególnych kryteriów wynoszą: Cena – 80%, Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%. Oba kryteria zostaną ocenione na podstawie zapisów oferty (formularz ofertowy + referencje + potwierdzenie posiadania stosownego certyfikatu).
Przedłożone oferty będą podlegały dwuetapowej ocenie:
1. Etap 1 – Ocena Formalna - Kryteria 1/0 (spełnia / nie spełnia):
Oferenci muszą:
Posiadać min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadać min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
Posiadać i przedstawić pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.
Oferty spełniające wymienione trzyelementowe kryterium formalne zostaną skierowane do drugiego etapu oceny. Oferty, które nie spełnią powyższego kryterium zostaną odrzucone.
UWAGA: Oferty, do których nie zostaną dołączone stosowne pisemne referencje (w wymaganej liczbie i zakresie) będą podlegały odrzuceniu na etapie oceny formalnej.
2.Etap 2 – Ocena merytoryczna
2.1.Cena (wartość brutto) za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej - waga 80%.
Sposób wyliczenia punktów za kryterium Cena - do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej. Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru:

Liczba punktów za kryterium cena =
(wartość brutto najniższej oferty/wartość brutto ocenianej oferty)*80 pkt.
Oferent w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 80 punktów.
2.3. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%
Każdy z oferentów, który wykaże, że posiada certyfikat ICF lub ICC (business coaching) otrzyma dodatkowo 20 pkt. Pozostali Oferenci otrzymają 0 pkt. w tym kryterium
Aby uzyskać 20pkt w tym kryterium wystarczy udowodnić posiadanie jednego z dwóch przytoczonych certyfikatów. Posiadanie równolegle dwóch z nich nie zwiększa punktacji.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium 20.
UWAGA: Aby uzyskać punkty w tym kryterium należy do formularza ofertowego dołączyć
kopię dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

VII. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

1. Łączna liczba punktów jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach: punkty za cenę + punkty za potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania we wszystkich kategoriach 100.
3. Postępowanie wygra Oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom (m.in. z powodu niekompletności, niespełnienia kryterium formalnego, brak podpisu, złożenia oferty na innym wzorze, złożenia oferty po terminie) nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Wynik postępowania:
Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IX. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
3. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
4. Oferta powinna być podpisana przez doradcę, który ją składa.
5. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: dpolanska@oditk.pl lub przesłać na adres Zamawiającego: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 17.03.2014 do godz. 10.00
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie http://www.oditk.pl/pl/szkolenia-ue/poszukiwanie-ofert

X. Informacje dodatkowe
1. Wszelkie materiały przygotowane na potrzeby realizacji szkolenia i z nim związane powinny zawierać informacje w formie graficznej (logotypy) i tekstowej informujące o fakcie dofinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL’’ dostępnymi na stronie www.efs.gov.pl.
2. Płatność za wykonane usługi będzie regulowana na podstawie podpisanej z doradcą umowy cywilnoprawnej i po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego (na koszt Wykonawcy) poprawnie wypełnionej wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanym procesem doradczym (w tym raporty z procesu doradczego, karty pracy, miesięczna ewidencja czasu pracy itp.)

XI. Osoba do kontaktu
Danuta Polańska, e-mail: dpolanska@oditk.pl

XII. Załączniki
Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie indywidualnego doradztwa, którego celem jest wsparcie wdrożenia wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce biznesowej. Przedmiotem zapytania jest jeden cykl 5 dwugodzinnych sesji coachingowych realizowany w Kielcach (cykl oznaczony symbolem C6 – Kielcach) dla jednego uczestnika (1 osoby) (kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu szkoleniowego pt. Akademia Biznesu Ubezpieczeniowego „Inspiracja, Praktyka, Innowacja” (UDA-POKL.02.01.01-00-227/12) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 2.1.1 POKL).

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Odbiorcą doradztwa będzie przedstawiciel kadry zarządzającej firmy z sektora MMŚP z branży pośrednictwa ubezpieczeniowego (agent współpracujący z STU Ero Hestia).
2. Cykl doradztwa będący przedmiotem niniejszego zapytania składa się z 5 sesji coachingowych, każda po 2 godziny zegarowe realizowanych dla 1 osoby objętej projektem.
3. Miejsce realizacji wszystkich sesji: Kielce.
4. Oczekiwana częstotliwość poszczególnych sesji: nie częściej niż raz w miesiącu.
5. Termin realizacji: marzec 2014-maj 2015.
6. Sesje coachingowe dokumentowane będą przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi dla tego typu działań w ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 2.1.1 POKL.
7. Cyklowi spotkań towarzyszyć będzie formularz postępów uczestnika coachingu oraz katalog praktycznych narzędzi wdrożeniowych.
8. Poszukujemy oferenta = wykonawcy = doradcy, który osobiście wykona przedmiot zamówienia. Forma rozliczenia: umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną osobiście świadczącą usługę doradczą (rozliczana w kategorii personel) – w tym również osoby prowadzące działalność gospodarczą osobiście wykonujące usługę doradczą.
9. W przypadku lokalizacji sesji coachingowych poza miejscem zamieszkania doradcy (min. 60 km od miejsca zamieszkania) po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego doradca może mieć zapewniony nocleg, wyżywienie, jak i zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdorazowo ocena konieczności i możliwości budżetowych zapewnienia noclegu, wyżywienia, jak i zwrotu kosztów dojazdu podlegać będzie decyzji Zamawiającego. Wykonawca godzi się przyjąć podjętą w tym zakresie decyzję Zamawiającego i nie będzie rościć z tego tytułu żadnych dodatkowych żądań.
10. Zgodnie z metodologią realizację procesu poprzedzi obustronna akceptacja stron procesu coachingowego. Po akceptacji stron zostanie podpisana umowa na realizację procesu coachingowego.
11. Oferent celem dokonania ustaleń realizacyjnych musi być gotowy do udziału na własny koszt w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Zamawiającego.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

IV. Oferta cenowa

Oferta cenowa powinna obejmować koszty przeprowadzania doradztwa przez doświadczonego coacha biznesu.

V. Wymagania dotyczące Oferentów
Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest należyta staranność oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, którzy:
Posiadają min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadają min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
posiadają i przedstawią pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.

UWAGA: Stosowne referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta należy dołączyć do Formularza ofertowego.

Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

VI. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru są:
1. Cena.
2. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching).
Wagi poszczególnych kryteriów wynoszą: Cena – 80%, Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%. Oba kryteria zostaną ocenione na podstawie zapisów oferty (formularz ofertowy + referencje + potwierdzenie posiadania stosownego certyfikatu).
Przedłożone oferty będą podlegały dwuetapowej ocenie:
1. Etap 1 – Ocena Formalna - Kryteria 1/0 (spełnia / nie spełnia):
Oferenci muszą:
Posiadać min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadać min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
Posiadać i przedstawić pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.
Oferty spełniające wymienione trzyelementowe kryterium formalne zostaną skierowane do drugiego etapu oceny. Oferty, które nie spełnią powyższego kryterium zostaną odrzucone.
UWAGA: Oferty, do których nie zostaną dołączone stosowne pisemne referencje (w wymaganej liczbie i zakresie) będą podlegały odrzuceniu na etapie oceny formalnej.
2.Etap 2 – Ocena merytoryczna
2.1.Cena (wartość brutto) za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej - waga 80%.
Sposób wyliczenia punktów za kryterium Cena - do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej. Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru:

Liczba punktów za kryterium cena =
(wartość brutto najniższej oferty/wartość brutto ocenianej oferty)*80 pkt.
Oferent w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 80 punktów.
2.3. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%
Każdy z oferentów, który wykaże, że posiada certyfikat ICF lub ICC (business coaching) otrzyma dodatkowo 20 pkt. Pozostali Oferenci otrzymają 0 pkt. w tym kryterium
Aby uzyskać 20pkt w tym kryterium wystarczy udowodnić posiadanie jednego z dwóch przytoczonych certyfikatów. Posiadanie równolegle dwóch z nich nie zwiększa punktacji.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium 20.
UWAGA: Aby uzyskać punkty w tym kryterium należy do formularza ofertowego dołączyć
kopię dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

VII. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

1. Łączna liczba punktów jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach: punkty za cenę + punkty za potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania we wszystkich kategoriach 100.
3. Postępowanie wygra Oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom (m.in. z powodu niekompletności, niespełnienia kryterium formalnego, brak podpisu, złożenia oferty na innym wzorze, złożenia oferty po terminie) nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Wynik postępowania:
Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IX. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
3. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
4. Oferta powinna być podpisana przez doradcę, który ją składa.
5. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: dpolanska@oditk.pl lub przesłać na adres Zamawiającego: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 17.03.2014 do godz. 10.00
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie http://www.oditk.pl/pl/szkolenia-ue/poszukiwanie-ofert

X. Informacje dodatkowe
1. Wszelkie materiały przygotowane na potrzeby realizacji szkolenia i z nim związane powinny zawierać informacje w formie graficznej (logotypy) i tekstowej informujące o fakcie dofinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL’’ dostępnymi na stronie www.efs.gov.pl.
2. Płatność za wykonane usługi będzie regulowana na podstawie podpisanej z doradcą umowy cywilnoprawnej i po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego (na koszt Wykonawcy) poprawnie wypełnionej wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanym procesem doradczym (w tym raporty z procesu doradczego, karty pracy, miesięczna ewidencja czasu pracy itp.)

XI. Osoba do kontaktu

Danuta Polańska, e-mail: dpolanska@oditk.pl

XII. Załączniki
Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie indywidualnego doradztwa, którego celem jest wsparcie wdrożenia wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce biznesowej. Przedmiotem zapytania jest jeden cykl 5 dwugodzinnych sesji coachingowych realizowany w Warszawie (cykl oznaczony symbolem C7 – Warszawa) dla jednego uczestnika (1 osoby) (kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu szkoleniowego pt. Akademia Biznesu Ubezpieczeniowego „Inspiracja, Praktyka, Innowacja” (UDA-POKL.02.01.01-00-227/12) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 2.1.1 POKL).

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Odbiorcą doradztwa będzie przedstawiciel kadry zarządzającej firmy z sektora MMŚP z branży pośrednictwa ubezpieczeniowego (agent współpracujący z STU Ero Hestia).
2. Cykl doradztwa będący przedmiotem niniejszego zapytania składa się z 5 sesji coachingowych, każda po 2 godziny zegarowe realizowanych dla 1 osoby objętej projektem.
3. Miejsce realizacji wszystkich sesji: Warszawa.
4. Oczekiwana częstotliwość poszczególnych sesji: nie częściej niż raz w miesiącu.
5. Termin realizacji: marzec 2014-maj 2015.
6. Sesje coachingowe dokumentowane będą przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi dla tego typu działań w ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 2.1.1 POKL.
7. Cyklowi spotkań towarzyszyć będzie formularz postępów uczestnika coachingu oraz katalog praktycznych narzędzi wdrożeniowych.
8. Poszukujemy oferenta = wykonawcy = doradcy, który osobiście wykona przedmiot zamówienia. Forma rozliczenia: umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną osobiście świadczącą usługę doradczą (rozliczana w kategorii personel) – w tym również osoby prowadzące działalność gospodarczą osobiście wykonujące usługę doradczą.
9. W przypadku lokalizacji sesji coachingowych poza miejscem zamieszkania doradcy (min. 60 km od miejsca zamieszkania) po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego doradca może mieć zapewniony nocleg, wyżywienie, jak i zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdorazowo ocena konieczności i możliwości budżetowych zapewnienia noclegu, wyżywienia, jak i zwrotu kosztów dojazdu podlegać będzie decyzji Zamawiającego. Wykonawca godzi się przyjąć podjętą w tym zakresie decyzję Zamawiającego i nie będzie rościć z tego tytułu żadnych dodatkowych żądań.
10. Zgodnie z metodologią realizację procesu poprzedzi obustronna akceptacja stron procesu coachingowego. Po akceptacji stron zostanie podpisana umowa na realizację procesu coachingowego.
11. Oferent celem dokonania ustaleń realizacyjnych musi być gotowy do udziału na własny koszt w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Zamawiającego.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

IV. Oferta cenowa

Oferta cenowa powinna obejmować koszty przeprowadzania doradztwa przez doświadczonego coacha biznesu.

V. Wymagania dotyczące Oferentów

Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest należyta staranność oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, którzy:
Posiadają min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadają min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
posiadają i przedstawią pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.

UWAGA: Stosowne referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta należy dołączyć do Formularza ofertowego.

Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

VI. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru są:
1. Cena.
2. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching).
Wagi poszczególnych kryteriów wynoszą: Cena – 80%, Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%. Oba kryteria zostaną ocenione na podstawie zapisów oferty (formularz ofertowy + referencje + potwierdzenie posiadania stosownego certyfikatu).
Przedłożone oferty będą podlegały dwuetapowej ocenie:
1. Etap 1 – Ocena Formalna - Kryteria 1/0 (spełnia / nie spełnia):
Oferenci muszą:
Posiadać min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadać min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
Posiadać i przedstawić pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.
Oferty spełniające wymienione trzyelementowe kryterium formalne zostaną skierowane do drugiego etapu oceny. Oferty, które nie spełnią powyższego kryterium zostaną odrzucone.
UWAGA: Oferty, do których nie zostaną dołączone stosowne pisemne referencje (w wymaganej liczbie i zakresie) będą podlegały odrzuceniu na etapie oceny formalnej.
2.Etap 2 – Ocena merytoryczna
2.1.Cena (wartość brutto) za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej - waga 80%.
Sposób wyliczenia punktów za kryterium Cena - do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej. Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru:

Liczba punktów za kryterium cena =
(wartość brutto najniższej oferty/wartość brutto ocenianej oferty)*80 pkt.
Oferent w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 80 punktów.
2.3. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%
Każdy z oferentów, który wykaże, że posiada certyfikat ICF lub ICC (business coaching) otrzyma dodatkowo 20 pkt. Pozostali Oferenci otrzymają 0 pkt. w tym kryterium
Aby uzyskać 20pkt w tym kryterium wystarczy udowodnić posiadanie jednego z dwóch przytoczonych certyfikatów. Posiadanie równolegle dwóch z nich nie zwiększa punktacji.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium 20.
UWAGA: Aby uzyskać punkty w tym kryterium należy do formularza ofertowego dołączyć
kopię dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

VII. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

1. Łączna liczba punktów jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach: punkty za cenę + punkty za potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania we wszystkich kategoriach 100.
3. Postępowanie wygra Oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom (m.in. z powodu niekompletności, niespełnienia kryterium formalnego, brak podpisu, złożenia oferty na innym wzorze, złożenia oferty po terminie) nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Wynik postępowania:

Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IX. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
3. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
4. Oferta powinna być podpisana przez doradcę, który ją składa.
5. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: dpolanska@oditk.pl lub przesłać na adres Zamawiającego: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 17.03.2014 do godz. 10.00
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie http://www.oditk.pl/pl/szkolenia-ue/poszukiwanie-ofert

X. Informacje dodatkowe
1. Wszelkie materiały przygotowane na potrzeby realizacji szkolenia i z nim związane powinny zawierać informacje w formie graficznej (logotypy) i tekstowej informujące o fakcie dofinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL’’ dostępnymi na stronie www.efs.gov.pl.
2. Płatność za wykonane usługi będzie regulowana na podstawie podpisanej z doradcą umowy cywilnoprawnej i po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego (na koszt Wykonawcy) poprawnie wypełnionej wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanym procesem doradczym (w tym raporty z procesu doradczego, karty pracy, miesięczna ewidencja czasu pracy itp.)

XI. Osoba do kontaktu
Danuta Polańska, e-mail: dpolanska@oditk.pl

XII. Załączniki
Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie indywidualnego doradztwa, którego celem jest wsparcie wdrożenia wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce biznesowej. Przedmiotem zapytania jest jeden cykl 5 dwugodzinnych sesji coachingowych realizowany w Słupsku (cykl oznaczony symbolem C8 – Słupsk) dla jednego uczestnika (1 osoby) (kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu szkoleniowego pt. Akademia Biznesu Ubezpieczeniowego „Inspiracja, Praktyka, Innowacja” (UDA-POKL.02.01.01-00-227/12) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 2.1.1 POKL).

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Odbiorcą doradztwa będzie przedstawiciel kadry zarządzającej firmy z sektora MMŚP z branży pośrednictwa ubezpieczeniowego (agent współpracujący z STU Ero Hestia).
2. Cykl doradztwa będący przedmiotem niniejszego zapytania składa się z 5 sesji coachingowych, każda po 2 godziny zegarowe realizowanych dla 1 osoby objętej projektem.
3. Miejsce realizacji wszystkich sesji: Słupsk.
4. Oczekiwana częstotliwość poszczególnych sesji: nie częściej niż raz w miesiącu.
5. Termin realizacji: marzec 2014-maj 2015.
6. Sesje coachingowe dokumentowane będą przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi dla tego typu działań w ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 2.1.1 POKL.
7. Cyklowi spotkań towarzyszyć będzie formularz postępów uczestnika coachingu oraz katalog praktycznych narzędzi wdrożeniowych.
8. Poszukujemy oferenta = wykonawcy = doradcy, który osobiście wykona przedmiot zamówienia. Forma rozliczenia: umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną osobiście świadczącą usługę doradczą (rozliczana w kategorii personel) – w tym również osoby prowadzące działalność gospodarczą osobiście wykonujące usługę doradczą.
9. W przypadku lokalizacji sesji coachingowych poza miejscem zamieszkania doradcy (min. 60 km od miejsca zamieszkania) po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego doradca może mieć zapewniony nocleg, wyżywienie, jak i zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdorazowo ocena konieczności i możliwości budżetowych zapewnienia noclegu, wyżywienia, jak i zwrotu kosztów dojazdu podlegać będzie decyzji Zamawiającego. Wykonawca godzi się przyjąć podjętą w tym zakresie decyzję Zamawiającego i nie będzie rościć z tego tytułu żadnych dodatkowych żądań.
10. Zgodnie z metodologią realizację procesu poprzedzi obustronna akceptacja stron procesu coachingowego. Po akceptacji stron zostanie podpisana umowa na realizację procesu coachingowego.
11. Oferent celem dokonania ustaleń realizacyjnych musi być gotowy do udziału na własny koszt w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Zamawiającego.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

IV. Oferta cenowa
Oferta cenowa powinna obejmować koszty przeprowadzania doradztwa przez doświadczonego coacha biznesu.

V. Wymagania dotyczące Oferentów

Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest należyta staranność oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, którzy:
Posiadają min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadają min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
posiadają i przedstawią pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.

UWAGA: Stosowne referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta należy dołączyć do Formularza ofertowego.

Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

VI. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru są:
1. Cena.
2. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching).
Wagi poszczególnych kryteriów wynoszą: Cena – 80%, Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%. Oba kryteria zostaną ocenione na podstawie zapisów oferty (formularz ofertowy + referencje + potwierdzenie posiadania stosownego certyfikatu).
Przedłożone oferty będą podlegały dwuetapowej ocenie:
1. Etap 1 – Ocena Formalna - Kryteria 1/0 (spełnia / nie spełnia):
Oferenci muszą:
Posiadać min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadać min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
Posiadać i przedstawić pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.
Oferty spełniające wymienione trzyelementowe kryterium formalne zostaną skierowane do drugiego etapu oceny. Oferty, które nie spełnią powyższego kryterium zostaną odrzucone.
UWAGA: Oferty, do których nie zostaną dołączone stosowne pisemne referencje (w wymaganej liczbie i zakresie) będą podlegały odrzuceniu na etapie oceny formalnej.
2.Etap 2 – Ocena merytoryczna
2.1.Cena (wartość brutto) za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej - waga 80%.
Sposób wyliczenia punktów za kryterium Cena - do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej. Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru:

Liczba punktów za kryterium cena =
(wartość brutto najniższej oferty/wartość brutto ocenianej oferty)*80 pkt.
Oferent w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 80 punktów.
2.3. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%
Każdy z oferentów, który wykaże, że posiada certyfikat ICF lub ICC (business coaching) otrzyma dodatkowo 20 pkt. Pozostali Oferenci otrzymają 0 pkt. w tym kryterium
Aby uzyskać 20pkt w tym kryterium wystarczy udowodnić posiadanie jednego z dwóch przytoczonych certyfikatów. Posiadanie równolegle dwóch z nich nie zwiększa punktacji.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium 20.
UWAGA: Aby uzyskać punkty w tym kryterium należy do formularza ofertowego dołączyć
kopię dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

VII. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty
1. Łączna liczba punktów jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach: punkty za cenę + punkty za potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania we wszystkich kategoriach 100.
3. Postępowanie wygra Oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom (m.in. z powodu niekompletności, niespełnienia kryterium formalnego, brak podpisu, złożenia oferty na innym wzorze, złożenia oferty po terminie) nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Wynik postępowania:
Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IX. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
3. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
4. Oferta powinna być podpisana przez doradcę, który ją składa.
5. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: dpolanska@oditk.pl lub przesłać na adres Zamawiającego: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 17.03.2014 do godz. 10.00
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie http://www.oditk.pl/pl/szkolenia-ue/poszukiwanie-ofert

X. Informacje dodatkowe
1. Wszelkie materiały przygotowane na potrzeby realizacji szkolenia i z nim związane powinny zawierać informacje w formie graficznej (logotypy) i tekstowej informujące o fakcie dofinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL’’ dostępnymi na stronie www.efs.gov.pl.
2. Płatność za wykonane usługi będzie regulowana na podstawie podpisanej z doradcą umowy cywilnoprawnej i po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego (na koszt Wykonawcy) poprawnie wypełnionej wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanym procesem doradczym (w tym raporty z procesu doradczego, karty pracy, miesięczna ewidencja czasu pracy itp.)

XI. Osoba do kontaktu

Danuta Polańska, e-mail: dpolanska@oditk.pl

XII. Załączniki
Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie indywidualnego doradztwa, którego celem jest wsparcie wdrożenia wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce biznesowej. Przedmiotem zapytania jest jeden cykl 5 dwugodzinnych sesji coachingowych realizowany w Lęborku (cykl oznaczony symbolem C9 – Lębork) dla jednego uczestnika (1 osoby) (kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu szkoleniowego pt. Akademia Biznesu Ubezpieczeniowego „Inspiracja, Praktyka, Innowacja” (UDA-POKL.02.01.01-00-227/12) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 2.1.1 POKL).

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Odbiorcą doradztwa będzie przedstawiciel kadry zarządzającej firmy z sektora MMŚP z branży pośrednictwa ubezpieczeniowego (agent współpracujący z STU Ero Hestia).
2. Cykl doradztwa będący przedmiotem niniejszego zapytania składa się z 5 sesji coachingowych, każda po 2 godziny zegarowe realizowanych dla 1 osoby objętej projektem.
3. Miejsce realizacji wszystkich sesji: Lębork.
4. Oczekiwana częstotliwość poszczególnych sesji: nie częściej niż raz w miesiącu.
5. Termin realizacji: marzec 2014-maj 2015.
6. Sesje coachingowe dokumentowane będą przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi dla tego typu działań w ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 2.1.1 POKL.
7. Cyklowi spotkań towarzyszyć będzie formularz postępów uczestnika coachingu oraz katalog praktycznych narzędzi wdrożeniowych.
8. Poszukujemy oferenta = wykonawcy = doradcy, który osobiście wykona przedmiot zamówienia. Forma rozliczenia: umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną osobiście świadczącą usługę doradczą (rozliczana w kategorii personel) – w tym również osoby prowadzące działalność gospodarczą osobiście wykonujące usługę doradczą.
9. W przypadku lokalizacji sesji coachingowych poza miejscem zamieszkania doradcy (min. 60 km od miejsca zamieszkania) po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego doradca może mieć zapewniony nocleg, wyżywienie, jak i zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdorazowo ocena konieczności i możliwości budżetowych zapewnienia noclegu, wyżywienia, jak i zwrotu kosztów dojazdu podlegać będzie decyzji Zamawiającego. Wykonawca godzi się przyjąć podjętą w tym zakresie decyzję Zamawiającego i nie będzie rościć z tego tytułu żadnych dodatkowych żądań.
10. Zgodnie z metodologią realizację procesu poprzedzi obustronna akceptacja stron procesu coachingowego. Po akceptacji stron zostanie podpisana umowa na realizację procesu coachingowego.
11. Oferent celem dokonania ustaleń realizacyjnych musi być gotowy do udziału na własny koszt w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Zamawiającego.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

IV. Oferta cenowa
Oferta cenowa powinna obejmować koszty przeprowadzania doradztwa przez doświadczonego coacha biznesu.

V. Wymagania dotyczące Oferentów

Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest należyta staranność oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, którzy:
Posiadają min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadają min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
posiadają i przedstawią pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.

UWAGA: Stosowne referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta należy dołączyć do Formularza ofertowego.

Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

VI. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru są:
1. Cena.
2. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching).
Wagi poszczególnych kryteriów wynoszą: Cena – 80%, Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%. Oba kryteria zostaną ocenione na podstawie zapisów oferty (formularz ofertowy + referencje + potwierdzenie posiadania stosownego certyfikatu).
Przedłożone oferty będą podlegały dwuetapowej ocenie:
1. Etap 1 – Ocena Formalna - Kryteria 1/0 (spełnia / nie spełnia):
Oferenci muszą:
Posiadać min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadać min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
Posiadać i przedstawić pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.
Oferty spełniające wymienione trzyelementowe kryterium formalne zostaną skierowane do drugiego etapu oceny. Oferty, które nie spełnią powyższego kryterium zostaną odrzucone.
UWAGA: Oferty, do których nie zostaną dołączone stosowne pisemne referencje (w wymaganej liczbie i zakresie) będą podlegały odrzuceniu na etapie oceny formalnej.
2.Etap 2 – Ocena merytoryczna
2.1.Cena (wartość brutto) za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej - waga 80%.
Sposób wyliczenia punktów za kryterium Cena - do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej. Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru:

Liczba punktów za kryterium cena =
(wartość brutto najniższej oferty/wartość brutto ocenianej oferty)*80 pkt.
Oferent w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 80 punktów.
2.3. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%
Każdy z oferentów, który wykaże, że posiada certyfikat ICF lub ICC (business coaching) otrzyma dodatkowo 20 pkt. Pozostali Oferenci otrzymają 0 pkt. w tym kryterium
Aby uzyskać 20pkt w tym kryterium wystarczy udowodnić posiadanie jednego z dwóch przytoczonych certyfikatów. Posiadanie równolegle dwóch z nich nie zwiększa punktacji.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium 20.
UWAGA: Aby uzyskać punkty w tym kryterium należy do formularza ofertowego dołączyć
kopię dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

VII. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

1. Łączna liczba punktów jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach: punkty za cenę + punkty za potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania we wszystkich kategoriach 100.
3. Postępowanie wygra Oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom (m.in. z powodu niekompletności, niespełnienia kryterium formalnego, brak podpisu, złożenia oferty na innym wzorze, złożenia oferty po terminie) nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Wynik postępowania:
Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IX. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
3. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
4. Oferta powinna być podpisana przez doradcę, który ją składa.
5. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: dpolanska@oditk.pl lub przesłać na adres Zamawiającego: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 17.03.2014 do godz. 10.00
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie http://www.oditk.pl/pl/szkolenia-ue/poszukiwanie-ofert

X. Informacje dodatkowe
1. Wszelkie materiały przygotowane na potrzeby realizacji szkolenia i z nim związane powinny zawierać informacje w formie graficznej (logotypy) i tekstowej informujące o fakcie dofinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL’’ dostępnymi na stronie www.efs.gov.pl.
2. Płatność za wykonane usługi będzie regulowana na podstawie podpisanej z doradcą umowy cywilnoprawnej i po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego (na koszt Wykonawcy) poprawnie wypełnionej wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanym procesem doradczym (w tym raporty z procesu doradczego, karty pracy, miesięczna ewidencja czasu pracy itp.)

XI. Osoba do kontaktu
Danuta Polańska, e-mail: dpolanska@oditk.pl

XII. Załączniki
Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie indywidualnego doradztwa, którego celem jest wsparcie wdrożenia wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce biznesowej. Przedmiotem zapytania jest jeden cykl 5 dwugodzinnych sesji coachingowych realizowany w Krakowie (cykl oznaczony symbolem C10 – Kraków) dla jednego uczestnika (1 osoby) (kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu szkoleniowego pt. Akademia Biznesu Ubezpieczeniowego „Inspiracja, Praktyka, Innowacja” (UDA-POKL.02.01.01-00-227/12) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 2.1.1 POKL).

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Odbiorcą doradztwa będzie przedstawiciel kadry zarządzającej firmy z sektora MMŚP z branży pośrednictwa ubezpieczeniowego (agent współpracujący z STU Ero Hestia).
2. Cykl doradztwa będący przedmiotem niniejszego zapytania składa się z 5 sesji coachingowych, każda po 2 godziny zegarowe realizowanych dla 1 osoby objętej projektem.
3. Miejsce realizacji wszystkich sesji: Kraków.
4. Oczekiwana częstotliwość poszczególnych sesji: nie częściej niż raz w miesiącu.
5. Termin realizacji: marzec 2014-maj 2015.
6. Sesje coachingowe dokumentowane będą przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi dla tego typu działań w ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 2.1.1 POKL.
7. Cyklowi spotkań towarzyszyć będzie formularz postępów uczestnika coachingu oraz katalog praktycznych narzędzi wdrożeniowych.
8. Poszukujemy oferenta = wykonawcy = doradcy, który osobiście wykona przedmiot zamówienia. Forma rozliczenia: umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną osobiście świadczącą usługę doradczą (rozliczana w kategorii personel) – w tym również osoby prowadzące działalność gospodarczą osobiście wykonujące usługę doradczą.
9. W przypadku lokalizacji sesji coachingowych poza miejscem zamieszkania doradcy (min. 60 km od miejsca zamieszkania) po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego doradca może mieć zapewniony nocleg, wyżywienie, jak i zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdorazowo ocena konieczności i możliwości budżetowych zapewnienia noclegu, wyżywienia, jak i zwrotu kosztów dojazdu podlegać będzie decyzji Zamawiającego. Wykonawca godzi się przyjąć podjętą w tym zakresie decyzję Zamawiającego i nie będzie rościć z tego tytułu żadnych dodatkowych żądań.
10. Zgodnie z metodologią realizację procesu poprzedzi obustronna akceptacja stron procesu coachingowego. Po akceptacji stron zostanie podpisana umowa na realizację procesu coachingowego.
11. Oferent celem dokonania ustaleń realizacyjnych musi być gotowy do udziału na własny koszt w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Zamawiającego.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

IV. Oferta cenowa
Oferta cenowa powinna obejmować koszty przeprowadzania doradztwa przez doświadczonego coacha biznesu.

V. Wymagania dotyczące Oferentów
Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest należyta staranność oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, którzy:
Posiadają min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadają min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
posiadają i przedstawią pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.

UWAGA: Stosowne referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta należy dołączyć do Formularza ofertowego.

Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

VI. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru są:
1. Cena.
2. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching).
Wagi poszczególnych kryteriów wynoszą: Cena – 80%, Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%. Oba kryteria zostaną ocenione na podstawie zapisów oferty (formularz ofertowy + referencje + potwierdzenie posiadania stosownego certyfikatu).
Przedłożone oferty będą podlegały dwuetapowej ocenie:
1. Etap 1 – Ocena Formalna - Kryteria 1/0 (spełnia / nie spełnia):
Oferenci muszą:
Posiadać min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadać min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
Posiadać i przedstawić pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.
Oferty spełniające wymienione trzyelementowe kryterium formalne zostaną skierowane do drugiego etapu oceny. Oferty, które nie spełnią powyższego kryterium zostaną odrzucone.
UWAGA: Oferty, do których nie zostaną dołączone stosowne pisemne referencje (w wymaganej liczbie i zakresie) będą podlegały odrzuceniu na etapie oceny formalnej.
2.Etap 2 – Ocena merytoryczna
2.1.Cena (wartość brutto) za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej - waga 80%.
Sposób wyliczenia punktów za kryterium Cena - do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej. Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru:

Liczba punktów za kryterium cena =
(wartość brutto najniższej oferty/wartość brutto ocenianej oferty)*80 pkt.
Oferent w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 80 punktów.
2.3. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%
Każdy z oferentów, który wykaże, że posiada certyfikat ICF lub ICC (business coaching) otrzyma dodatkowo 20 pkt. Pozostali Oferenci otrzymają 0 pkt. w tym kryterium
Aby uzyskać 20pkt w tym kryterium wystarczy udowodnić posiadanie jednego z dwóch przytoczonych certyfikatów. Posiadanie równolegle dwóch z nich nie zwiększa punktacji.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium 20.
UWAGA: Aby uzyskać punkty w tym kryterium należy do formularza ofertowego dołączyć
kopię dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

VII. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

1. Łączna liczba punktów jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach: punkty za cenę + punkty za potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania we wszystkich kategoriach 100.
3. Postępowanie wygra Oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom (m.in. z powodu niekompletności, niespełnienia kryterium formalnego, brak podpisu, złożenia oferty na innym wzorze, złożenia oferty po terminie) nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Wynik postępowania:
Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IX. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
3. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
4. Oferta powinna być podpisana przez doradcę, który ją składa.
5. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: dpolanska@oditk.pl lub przesłać na adres Zamawiającego: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 17.03.2014 do godz. 10.00
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie http://www.oditk.pl/pl/szkolenia-ue/poszukiwanie-ofert

X. Informacje dodatkowe
1. Wszelkie materiały przygotowane na potrzeby realizacji szkolenia i z nim związane powinny zawierać informacje w formie graficznej (logotypy) i tekstowej informujące o fakcie dofinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL’’ dostępnymi na stronie www.efs.gov.pl.
2. Płatność za wykonane usługi będzie regulowana na podstawie podpisanej z doradcą umowy cywilnoprawnej i po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego (na koszt Wykonawcy) poprawnie wypełnionej wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanym procesem doradczym (w tym raporty z procesu doradczego, karty pracy, miesięczna ewidencja czasu pracy itp.)

XI. Osoba do kontaktu
Danuta Polańska, e-mail: dpolanska@oditk.pl

XII. Załączniki
Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie indywidualnego doradztwa, którego celem jest wsparcie wdrożenia wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce biznesowej. Przedmiotem zapytania jest jeden cykl 5 dwugodzinnych sesji coachingowych realizowany w Łodzi (cykl oznaczony symbolem C11 – Łódź) dla jednego uczestnika (1 osoby) (kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu szkoleniowego pt. Akademia Biznesu Ubezpieczeniowego „Inspiracja, Praktyka, Innowacja” (UDA-POKL.02.01.01-00-227/12) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 2.1.1 POKL).

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Odbiorcą doradztwa będzie przedstawiciel kadry zarządzającej firmy z sektora MMŚP z branży pośrednictwa ubezpieczeniowego (agent współpracujący z STU Ero Hestia).
2. Cykl doradztwa będący przedmiotem niniejszego zapytania składa się z 5 sesji coachingowych, każda po 2 godziny zegarowe realizowanych dla 1 osoby objętej projektem.
3. Miejsce realizacji wszystkich sesji: Łódź.
4. Oczekiwana częstotliwość poszczególnych sesji: nie częściej niż raz w miesiącu.
5. Termin realizacji: marzec 2014-maj 2015.
6. Sesje coachingowe dokumentowane będą przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi dla tego typu działań w ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 2.1.1 POKL.
7. Cyklowi spotkań towarzyszyć będzie formularz postępów uczestnika coachingu oraz katalog praktycznych narzędzi wdrożeniowych.
8. Poszukujemy oferenta = wykonawcy = doradcy, który osobiście wykona przedmiot zamówienia. Forma rozliczenia: umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną osobiście świadczącą usługę doradczą (rozliczana w kategorii personel) – w tym również osoby prowadzące działalność gospodarczą osobiście wykonujące usługę doradczą.
9. W przypadku lokalizacji sesji coachingowych poza miejscem zamieszkania doradcy (min. 60 km od miejsca zamieszkania) po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego doradca może mieć zapewniony nocleg, wyżywienie, jak i zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdorazowo ocena konieczności i możliwości budżetowych zapewnienia noclegu, wyżywienia, jak i zwrotu kosztów dojazdu podlegać będzie decyzji Zamawiającego. Wykonawca godzi się przyjąć podjętą w tym zakresie decyzję Zamawiającego i nie będzie rościć z tego tytułu żadnych dodatkowych żądań.
10. Zgodnie z metodologią realizację procesu poprzedzi obustronna akceptacja stron procesu coachingowego. Po akceptacji stron zostanie podpisana umowa na realizację procesu coachingowego.
11. Oferent celem dokonania ustaleń realizacyjnych musi być gotowy do udziału na własny koszt w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Zamawiającego.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

IV. Oferta cenowa

Oferta cenowa powinna obejmować koszty przeprowadzania doradztwa przez doświadczonego coacha biznesu.

V. Wymagania dotyczące Oferentów
Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest należyta staranność oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, którzy:
Posiadają min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadają min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
posiadają i przedstawią pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.

UWAGA: Stosowne referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta należy dołączyć do Formularza ofertowego.

Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

VI. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru są:
1. Cena.
2. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching).
Wagi poszczególnych kryteriów wynoszą: Cena – 80%, Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%. Oba kryteria zostaną ocenione na podstawie zapisów oferty (formularz ofertowy + referencje + potwierdzenie posiadania stosownego certyfikatu).
Przedłożone oferty będą podlegały dwuetapowej ocenie:
1. Etap 1 – Ocena Formalna - Kryteria 1/0 (spełnia / nie spełnia):
Oferenci muszą:
Posiadać min. 200 godzin doświadczeń w przeprowadzaniu coachingu biznesowego oraz
Posiadać min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pełniąc rolę właściciela firmy bądź menadżera oraz
Posiadać i przedstawić pisemne referencje w zakresie przeprowadzania coachingu biznesowego od minimum 5 klientów, w tym minimum od 2 klientów z branży finansowej.
Oferty spełniające wymienione trzyelementowe kryterium formalne zostaną skierowane do drugiego etapu oceny. Oferty, które nie spełnią powyższego kryterium zostaną odrzucone.
UWAGA: Oferty, do których nie zostaną dołączone stosowne pisemne referencje (w wymaganej liczbie i zakresie) będą podlegały odrzuceniu na etapie oceny formalnej.
2.Etap 2 – Ocena merytoryczna
2.1.Cena (wartość brutto) za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej - waga 80%.
Sposób wyliczenia punktów za kryterium Cena - do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto za realizację 1 dwugodzinnej sesji coachingowej. Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru:

Liczba punktów za kryterium cena =
(wartość brutto najniższej oferty/wartość brutto ocenianej oferty)*80 pkt.
Oferent w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 80 punktów.
2.3. Potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu ICF lub ICC (business coaching) – 20%
Każdy z oferentów, który wykaże, że posiada certyfikat ICF lub ICC (business coaching) otrzyma dodatkowo 20 pkt. Pozostali Oferenci otrzymają 0 pkt. w tym kryterium
Aby uzyskać 20pkt w tym kryterium wystarczy udowodnić posiadanie jednego z dwóch przytoczonych certyfikatów. Posiadanie równolegle dwóch z nich nie zwiększa punktacji.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium 20.
UWAGA: Aby uzyskać punkty w tym kryterium należy do formularza ofertowego dołączyć
kopię dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

VII. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty
1. Łączna liczba punktów jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach: punkty za cenę + punkty za potwierdzenie kompetencji w postaci certyfikatu.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania we wszystkich kategoriach 100.
3. Postępowanie wygra Oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom (m.in. z powodu niekompletności, niespełnienia kryterium formalnego, brak podpisu, złożenia oferty na innym wzorze, złożenia oferty po terminie) nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Wynik postępowania:

Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IX. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
3. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
4. Oferta powinna być podpisana przez doradcę, który ją składa.
5. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: dpolanska@oditk.pl lub przesłać na adres Zamawiającego: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 17.03.2014 do godz. 10.00
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie http://www.oditk.pl/pl/szkolenia-ue/poszukiwanie-ofert

X. Informacje dodatkowe
1. Wszelkie materiały przygotowane na potrzeby realizacji szkolenia i z nim związane powinny zawierać informacje w formie graficznej (logotypy) i tekstowej informujące o fakcie dofinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL’’ dostępnymi na stronie www.efs.gov.pl.
2. Płatność za wykonane usługi będzie regulowana na podstawie podpisanej z doradcą umowy cywilnoprawnej i po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego (na koszt Wykonawcy) poprawnie wypełnionej wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanym procesem doradczym (w tym raporty z procesu doradczego, karty pracy, miesięczna ewidencja czasu pracy itp.)

XI. Osoba do kontaktu
Danuta Polańska, e-mail: dpolanska@oditk.pl

XII. Załączniki
Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego.


Informacja o wyniku postępowania na wybór Wykonawcy analiz, szkoleń i doradztwa w projekcie "Proekologia - strategią przyszłości MŚP"

 

Niniejszym informujemy, że postępowanie na wybór Wykonawcy analiz, szkoleń i doradztwa w projekcie „Proekologia – strategią przyszłości MŚP” (UDA-POKL.02.01.01-00-361/13) wygrała firma WYG Consulting Sp. z o.o.